Tocyn teithio 16+

Mae polisi newydd yn weithredol o 1 Medi, 2016 sydd yn golygu bydd pob myfyriwr sydd yn prynu Tocyn Teithio 16+ yn talu £100 y tymor.

Mae'r Tocyn Teithio 16+ ar gael i fyfyrwyr sy'n byw ac yn astudio yng Ngwynedd (gan gynnwys Coleg Menai Llangefni) ac sy'n 16 oed a dan 22 oed ar 1 Medi.

Cyn archebu’r Tocyn Teithio, gwnewch yn siŵr bod gwasanaeth ar gael i chi i'r / o’r lleoliad yr ydych eisiau ei gyrraedd, ar yr amser yr ydych yn dymuno teithio. Nid yw pob taith ar gael i chi.

 

Tocyn Tymor yr Hydref 2017

 

Gallwch wneud cais am docyn ar gyfer tymor yr Hydref o 15 Awst 2017 ymlaen. 

Ar-leinmewngofnodi i'ch cyfrif / cofrestru am gyfrif
Ffôn: 01766 771000

 • Os ydych yn teithio ar drên rhaid archebu eich tocyn cyn  8 Medi 2017 i  sicrhau ei fod yn cyrraedd mewn pryd
 • Os ydych yn teithio ar fws rhaid archebu eich tocyn cyn  13 Medi 2017 i  sicrhau ei fod yn cyrraedd mewn pryd
 • Mae posib archebu eich tocyn teithio gyda cherdyn credyd, siec, archeb bost yn daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’ neu drwy gynllun taliadau misol (debyd uniongyrchol)
 • Os ydych am wneud taliadau misol (debyd uniongyrchol), rhaid ei archebu dros y ffôn.

Bydd angen i chi dderbyn eich tocyn erbyn 15 Medi 2017. Os na fyddwch wedi derbyn eich tocyn erbyn y dyddiad hwn bydd rhaid i chi dalu am bob taith unigol os yn teithio ar fws gwasanaeth cyhoeddus neu ar drên. Os yn teithio ar fws ysgol / coleg yn unig, ni chewch ddefnyddio’r bws heb eich tocyn  - nid oes opsiwn i dalu bob dydd.

 

Tocyn newydd / Newid manylion / Tocyn yn lle un coll neu wedi malu / Cysylltu â ni


Gwneud cais

Er mwyn gwneud cais byddwch angen:

 • cerdyn debyd / credyd neu ffurflen debyd uniongyrchol sydd ar gael drwy ffonio 01766 771000
 • llun (myfyrwyr ysgol / Prifysgol Bangor yn unig)
 • rhif ID (myfyrwyr coleg yn unig: i'w gael wrth gofrestru ac ar eich cerdyn myfyriwr).
 • Rhaid i'r cais fod yn enw'r sawl fydd yn defnyddio'r tocyn.
   

Pris tocyn

Am £100 y tymor gall myfyrwyr deithio rhwng eu cartref ac unrhyw ysgol neu safle coleg yng Ngwynedd sy’n rhan o’r cynllun. 

Nid yw’r cynllun yn darparu cludiant i fyfyrwyr preswyl Coleg Llandrillo Glynllifon gyrraedd yno ar ddechrau’r wythnos. Y Coleg sy’n gofalu am hyn.

Os ydych yn gadael yr ysgol / coleg ar ganol tymor ni fyddwch yn cael ad-daliad.


Newid manylion

Gallwch newid eich manylion am ddim. Os bydd y newid yn golygu y dylai pris y tocyn newid, bydd hynny’n weithredol o’r tymor nesaf ymlaen.


Tocyn coll neu wedi malu

Bydd ffi o £10 am docyn newydd yn lle un sydd ar goll neu wedi malu.


Tocyn Sedd Wag

Mae hwn ar gyfer myfyrwyr sydd yn byw o fewn 3 milltir i’r ysgol / coleg neu sy’n hyn na 19 mlwydd oed ar 31 Awst ac o dan 22 ar 1 Medi, neu sydd ar gwrs gradd ac o dan 22oed ar 1 Medi

Os yw hyn yn wir amdanoch chi, gallwch wneud cais yn y ffordd arferol, ond bydd y gwahaniaethau hyn yn berthnasol:

 • os yw gwasanaeth yn dod yn rhy llawn, gallai eich tocyn gael ei dynnu’n ôl a byddwch yn cael ad-daliad
 • fyddwch chi ddim yn cael gwasanaeth tacsi at y safle bws
 • (dros 19 / cwrs gradd yn unig) bydd y tocyn yn costio £100.


Gwybodaeth ychwanegol