Y Berwyn

Llythyr Penderfyniad Dalgylch Y Berwyn – Tymor yr Haf 2017


Ar ddydd Mawrth, 27 Mehefin 2017 , penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd dynnu cynnig a gymeradwywyd ar 15 Medi 2015, sef cynnig i gau Ysgol y Berwyn, Ysgol Benuo Sant ac Ysgol Bro Tegid a sefydlu Ysgol 3- 19 Gwirfoddol a Reolir (VC, Eglwys yng Nghymru) ar safle presennol Ysgol y Berwyn, yn ei ôl, yn unol ag adran 55 (5) o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.  Dilynwch y linc isod am gopi o’r llythyr penderfyniad.

 

Sefydlu Campws Dysgu 3-19 Y Bala

Yn dilyn cymeradwyaeth y Cabinet ym mis Medi (2015), mae’r broses o sefydlu’r Campws Dysgu yn nhref Y Bala bellach ar droed.

Gweler y Newyddlen isod am y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiad y Campws Dysgu, fydd yn agor yn Medi 2018

Newyddlenni:
Bydd Newyddlen yn cael ei chyhoeddi bob Tymor er mwyn rhannu gwybodaeth am sefydlu’r Campws Dysgu newydd. 

 

Penderfyniad terfynol

Ar 15 Medi 2015 mae Aelodau Cabinet y Cyngor wedi penderfynu cymeradwyo’r cynnig yn derfynol. Bydd y penderfyniad yma’n weithredol o 30 o Fedi 2015 a bydd llythyr penderfyniad yn cael ei gyhoeddi a’i gylchredeg.

Yn dilyn ystyriaeth fanwl mae aelodau Cabinet y Cyngor ar 15 Medi 2015 wedi penderfynu:

  1. Gweithredu ar y cynnig i gau Ysgol Bro Tegid, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol Y Berwyn, yn nhref Y Bala ar 31 Awst 2018 a sefydlu Campws Dysgu 3-19, Cyfrwng Cymraeg1, Gwirfoddol a Reolir, (VC, Eglwys yng Nghymru), (“Y Campws”), ar safle presennol Ysgol Y Berwyn i agor ar 1 Medi 2018.
  2. Bydd Cyngor Gwynedd yn cynnal adolygiad o berfformiad yr ysgol fydd yn cynnwys ansawdd yr addysg a ddarperir, cynnydd addysgol, profiadau diwylliannol a chymdeithasol y disgyblion, y defnydd o adnoddau, ac unrhyw effaith y categori Gwirfoddol a Reolir, (VC, Eglwys yng Nghymru), ar yr uchod wedi dwy flynedd o ddyddiad agor y Campws. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghori gyda rhieni, darpar-rieni a thrigolion yr ardal er mwyn dod i farn ar briodoldeb yr addysg a’r statws eglwysig.


Cyfnod Gwrthwynebu

Yn dilyn cynnal Cyfnod Gwrthwynebu o 17 Mehefin i 15 Gorffennaf 2015 cyflwynwyd y gwrthwynebiadau a dderbyniwyd mewn adroddiad i Gabinet 15 Medi 2015 am benderfyniad terfynol.

Ar 2 Mehefin 2015 penderfynodd Aelodau’r Cabinet barhau â’r cynnig gan gymeradwyo cyhoeddi Rhybudd Statudol (17 Mehefin 2015). Adnabuwyd cyfnod o 28 diwrnod i wrthwynebu’r cynnig, sef 17 Mehefin - 15 Gorffennaf 2015.

Yn dilyn cynnal cyfnod o Ymgynghori Statudol o 13 Mawrth i 28 Ebrill 2015 cyflwynwyd y sylwadau a dderbyniwyd i Gabinet y Cyngor 2 Mehefin 2015 (eitem 6). 


Cyfnod Ymgynghori Statudol

Penderfynodd Cabinet Cyngor Gwynedd yn ei gyfarfod ar 19 Chwefror 2015 (eitem 10) ymgymryd â phroses ymgynghori statudol ar ddyfodol ysgolion dalgylch Y Berwyn, yn unol â gofynion Adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion 2013.

Cynhaliwyd cyfnod o Ymgynghori Statudol rhwng 13 Mawrth 2015 a 13:00 ar 28 Ebrill 2015 ar y cynnig i ad-drefnu ysgolion yn nalgylch Y Berwyn. 

Roedd yr ymgynghoriad yn seiliedig ar y cynnig i gau Ysgol Y Berwyn, Ysgol Beuno Sant a Ysgol Bro Tegid a sefydlu Campws Dysgu (cyfrwng Cymraeg Gwirfoddol a Reolir (VC) Eglwys yng Nghymru) 3-19 oed.

Byddai’r Campws Dysgu yn un ysgol, gydag un corff llywodraethu, un pennaeth ac un strwythur staffio a fydd yn cwmpasu’r elfen cynradd ac uwchradd ar un safle. Bydd y Campws wedi ei leoli ar safle presennol Ysgol Y Berwyn a bydd y safle yn cael ei addasu’n sylweddol er mwyn creu’r Campws Dysgu.

Mae gan yr Awdurdod hefyd weledigaeth i greu Ffederasiwn rhwng Ysgolion OM Edwards, Bro Tryweryn a Ffridd y Llyn ac i sefydlu Cydbwyllgor rhwng y Ffederasiwn a’r Campws Dysgu er mwyn sicrhau bod y dair ysgol wledig yn elwa o’r buddsoddiad yn y dref. Bydd yr elfen yma yn cael ei ymgynghori arno mewn proses ar wahân.

Cynhaliwyd diwrnod agored yn Ysgol Y Berwyn ddydd Iau 26ain o Fawrth 2015 rhwng 2:00 yp a 8:00 yh ble roedd cyfle agored i unrhyw un dderbyn gwybodaeth a/neu gyflwyno sylwadau ar y cynnig.

Trefnwyd bod hwylusydd yn ymweld â’r ysgolion perthnasol er mwyn er mwyn trafod y cynnig ac i roi cyfle i blant fynegi barn. Roedd croeso i unrhyw ddisgybl gyflwyno sylwadau a/neu gwblhau holiadur i ddatgan eu barn am y cynnig.

Roedd Dogfen Ymgynghori wedi ei pharatoi i Blant a Phobl Ifanc yn ogystal (ar gyfer oed Cynradd ac Uwchradd), ynghyd a Holiadur ac mae copïau i’w gweld isod.

Dogfennau Cyfnod Ymgynghori Statudol

Roedd copïau o’r ddogfen ymgynghori statudol ynghyd a nifer o ddogfennau cefndirol eraill ar gael yn ysgolion y dalgylch ac mewn llyfrgelloedd lleol.

Gallai unrhyw un gyflwyno sylwadau yn ystod y cyfnod ymgynghori.

NODER  - roedd unrhyw sylwadau ar y cynnig i gyrraedd Swyddfa Trefniadaeth Ysgolion erbyn 13:00 dydd Mawrth 28 Ebrill 2015.

Dylid anfon unrhyw sylwadau at: trefniadaeth.ysgolion@gwynedd.llyw.cymru

Neu drwy’r post: Swyddfa Trefniadaeth Ysgolion, Pencadlys Cyngor Gwynedd, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

Am gopïau ychwanegol o’r ddogfen ymgynghori statudol, cysylltwch â Swyddfa Trefniadaeth Ysgolion drwy ffonio (01286) 679247 neu e-bostio trefniadaeth.ysgolion@gwynedd.llyw.cymru


Newyddion

Yn dilyn peth oedi cynhaliwyd trafodaethau pellach yn y dalgylch yn ystod 2014 er mwyn adnabod y ffordd orau ymlaen ac i gadarnhau y cynnig ffafriedig.

Cyflwynwyd adroddiad 19 Chwefror 2015 (eitem 10) er mwyn ceisio cymeradwyaeth i gynnal cyfnod ymgynghori ar y cynnig arfaethedig.  Dilynwch y linc uchod i weld yr adroddiad Cabinet. Mae gwybodaeth gefndirol bellach ar gael yn y Pecyn Cefndirol.

Gweler Newyddlen Chwefror 2015 yn ogystal.

Mae elfen o’r argymhellion a ddatblygwyd ar gyfer y dalgylch eisoes wedi eu gweithredu (Y Broses Ad-drefnu flaenorol - archif). Gweler isod.

Mae Ysgol OM Edwards wedi derbyn buddsoddiad o £1miliwn er mwyn sicrhau fod plant yr ardal yn cael addysg mewn amgylchfyd addas i’r 21ain Ganrif.

 

Y Broses Ad-drefnu flaenorol (archif)

Cychwynnwyd y broses o adolygu Dalgylch Y Berwyn yn ystod Hydref 2009.

Sefydlwyd Panel Adolygu Dalgylch Y Berwyn i gynorthwyo'r Arweinydd Portffolio Addysg i lunio cynigion ar gyfer trefniadaeth ysgolion y dalgylch.  Roedd aelodaeth y Panel Adolygu Dalgylch yn cynnwys cynrychiolwyr ysgolion y dalgylch, gan gynnwys pennaeth, cadeirydd llywodraethwyr a rhiant lywodraethwr o bob ysgol gynradd ac uwchradd, cynghorwyr lleol y dalgylch yn ogystal â chynrychiolaeth o Esgobaeth Llanelwy.  Estynnwyd gwahoddiad i eraill ar gais y Panel Adolygu Dalgylch.

Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd Panel Adolygu Dalgylch rhwng 04/11/09 a 12/05/10. Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda'r ysgolion unigol yn ogystal er mwyn egluro'r newyddion diweddaraf i holl staff yr ysgol ac i dderbyn eu sylwadau a'u cwestiynau.

Ar ddiwedd y trafodaethau cyflwynodd yr Arweinydd Portffolio Addysg ei chynigion ar gyfer y dalgylch i'r cylch democrataidd o fewn y Cyngor. Cymeradwywyd ei chynigion ac aethpwyd ymlaen i drefnu cyfnod o ymgynghori statudol.


Ymgynghori statudol

Cynhaliwyd cyfnod o ymgynghori statudol yn nalgylch y Berwyn rhwng 13 Rhagfyr 2010 a 4 Chwefror 2011 a lluniwyd dogfen ymgynghori statudol yn unol â gofynion Deddf Safonau Fframwaith Ysgolion 1998. 

Derbyniwyd nifer o sylwadau a cyflwynwyd adroddiad i’r Cyngor Llawn ar 12/05/11 a phenderfynwyd:

(i) Er mwyn hwyluso sefydlu'r Campws Dysgu Gydol Oes arfaethedig, cymeradwyo'r bwriad i gau Ysgol y Berwyn, Ysgol Beuno Sant ac Ysgol Bro Tegid ar 31 Awst 2015 a chyhoeddi rhybuddion statudol yn unol ag Adran 29 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 i'r perwyl hwnnw.

(ii) Cymeradwyo'r cynnig i sefydlu Ysgol Gymunedol ar safleoedd Ysgol y Berwyn ac Ysgol Beuno Sant i dderbyn disgyblion o'r amrediad oed 3 - 19 fel rhan o sefydlu Campws Dysgu Gydol Oes newydd yn nhref y Bala i agor ar 1 Medi 2015 a chyhoeddi rhybuddion statudol yn unol ag Adran 28 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 i'r perwyl hwnnw.

(iii) Cymeradwyo'r cynnig i gau Ysgol y Parc erbyn 31 Awst 2012, gan ddarparu lleoedd i blant yn y dalgylch yn Ysgol O. M. Edwards, Llanuwchllyn, ar ôl cwblhau gwaith uwchraddio ar Ysgol O M Edwards a chyhoeddi rhybuddion statudol yn unol ag Adran 29 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 i'r perwyl hwnnw.

(iv) Cyhoeddi'r Rhybuddion Statudol y cyfeiriwyd atynt yn (i), (ii) a (iii) uchod pan fydd yr adnoddau cyfalaf priodol wedi eu cadarnhau.

Yn ystod y cyfnod hwn bu newid yn y broses o ariannu prosiectau adeiladu mawr gan Lywodraeth Cymru. 

Yng nghyfarfod y Cyngor Llawn 01/03/2012 cymeradwywyd cyhoeddi Rhybudd Statudol ar argymhelliad (iii), sef i gau Ysgol Y Parc, Bala.

Rhyddhawyd y Rhybudd Statudol i gau ysgol Y Parc ar 05/03/2012 gan ganiatáu cyfnod o 1 mis i dderbyn unrhyw wrthwynebiadau. Gweler copi o’r Rhybudd Statudol yn atodol isod.

Yn dilyn derbyn gwrthwynebiadau i’r Rhybudd Statudol roedd yn ofynnol i'r Cyngor ddanfon y mater yn ei gyfanrwydd at Weinidog Addysg a Sgiliau Llywodraeth Cymru am benderfyniad terfynol. Mae'r Llywodraeth yn datgan eu bod yn anelu i gyhoeddi penderfyniad terfynol ar gynigion ad-drefnu ysgolion o fewn 7 mis


Penderfyniad

Derbyniwyd penderfyniad Llywodraeth Cymru ar yr argymhelliad i gau Ysgol y Parc ym mis Medi 2012. Penderfynodd Leighton Andrews, Gweinidog Addysg a Sgiliau fel a ganlyn:

“Mae’r Gweinidog wedi penderfynu cymeradwyo’r cynnig i gau Ysgol y Parc, a chan ddibynnu ar ddewis y rheini, i drosglwyddo’r disgyblion i Ysgol OM Edwards ar y sail;

  • Y bydd o leiaf, yn cynnal ac, yn ôl pob tebyg, yn gwella safon y ddarpariaeth addysg yn yr ardal ac y dylai sicrhau cwricwlwm eang a chytbwys i bob grŵp oedran perthnasol;
  • Y bydd yn caniatáu i ddisgyblion sy’n mynd i Ysgol y Parc, neu a fyddai wedi mynd yno fel arall, gael addysg mewn ysgol arall addas sydd o fewn pellter rhesymol; ac
  • Y bydd yn helpu’r Awdurdod lleol i ddarparu patrwm sy’n ariannol gynaliadwy o ysgolion a gynhelir i safon dda”


Gweithredu

Ar ôl derbyn cymeradwyaeth y Llywodraeth i’r argymhelliad i gau Ysgol y Parc, mae’r gwaith o uwchraddio Ysgol OM Edwards wedi ei  weithredu.

Yn dilyn buddsoddiad sylweddol o £1 miliwn agorodd Ysgol OM Edwards ei drysau i ddisgyblion y dalgylch newydd, sef o ardal Llanuwchllyn ac ardal Y Parc ym mis Medi 2013 o dan arweiniad Dilys Ellis-Jones, Pennaeth. Mae gwaith ac ymdrech sylweddol wedi ei wneud i sicrhau fod plant yr ardal yn cael ysgol o safon ragorol er mwyn derbyn addysg mewn amgylchfyd addas ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae plant sy'n byw yn ardal Y Parc yn dod o fewn dalgylch newydd Ysgol OM Edwards yn awtomatig.

Mae Ysgol Y Parc wedi cau yn swyddogol ar 31 Awst 2013.