Credyd Cynhwysol

Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal newydd sy'n cefnogi pobl ar incwm isel neu'n ddi-waith. Mewn amser bydd yn disodli’r 6 budd-dal canlynol:

 • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm
 • Cymhorthdal Incwm
 • Credyd Treth Gwaith
 • Credyd Treth Plant
 • Budd-dal Tai

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Chredyd Cynhwysol, gwelwch y ddogfen ganlynol a ddarparwyd gan y Llywodraeth: Credyd Cynhwysol a Chi

Pwy gaiff hawlio Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno yn araf deg ledled Prydain. 
Mae ar gael i rai o drigolion Gwynedd ers 26 Hydref 2015.

Os ydych yn derbyn un o’r 6 budd-dal a enwir uchod yn barod, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth ar hyn o bryd. Fodd bynnag, os bydd eich amgylchiadau yn newid, efallai y byddwch yn cael eich gwahodd i wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

O’r 26 Hydref 2015 i Ebrill 2018, pan mae’r Gwasnaeth Credyd Cynhwysol Llawn yn cael ei gyflwyno yn Ngwynedd, dim ond hawlwyr sy'n cydymffurfio ag amodau cymhwyso cyfyngedig iawn sydd yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol. 

Yn fyr, mae'n rhaid i chi fod:

 • yn sengl
 • yn addas ar gyfer gwaith
 • heb blant neu ddibynyddion eraill
 • bod rhwng 18 a 60  a 6 mis oed.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â gwneud cais, a rhestr gyflawn o bwy sy’n gymwys i wneud cais, ewch i wefan y llywodraeth.

Sut i wneud cais am Gredyd Cynhwysol

I wneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd rhaid gwneud cais ar-lein (dim ffurflenni papur ar gael).

Nid yw’r DWP wedi darparu ffurflen gais ar-lein yn Gymraeg. Yr unig ffordd i wneud cais drwy gyfrwng y Gymraeg ydi drwy ffonio’r Llinell hawlio Credyd Cynhwysol (Cymraeg) - y rhif ffôn yw 0800 012 1888.

Cyn i chi ddechrau gwneud cais, bydd raid i chi sicrhau fod y canlynol gennych:

 • eich rhif Yswiriant Cenedlaethol
 • manylion eich banc, cymdeithas adeiladu neu Undeb Credyd, fel y gellir talu eich Credyd Cynhwysol yn syth i’ch cyfrif
 • eich cytundeb rhent (os oes gennych un)
 • manylion unrhyw gynilion a chyfalaf arall
 • manylion o unrhyw incwm ar wahân i waith, er enghraifft incwm o gynllun yswiriant
 • manylion unrhyw fudd-daliadau eraill a delir i chi yn barod

Mae gwefan y llywodraeth hefyd yn cynnwys manylion am sut i gysylltu efo’r llinell gymorth, a dolennau i amryw o dudalennau eraill sy’n cynnwys gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol

Help gan y Cyngor i wneud cais

Mae’r Cyngor yn gallu eich helpu i wneud cais am Gredyd Cynhwysol trwy ddarparu mynediad am ddim i ddefnyddio cyfrifiaduron a’r rhyngrwyd ar wahanol safleoedd ledled Gwynedd. Ar rai o’r safleoedd bydd staff wedi'u hyfforddi yn bresennol i’ch helpu i wneud cais, a chyfeirir at y safleoedd yma fel Mynediad efo Cefnogaeth.Yn ein llyfrgelloedd cewch ddefnyddio cyfrifiaduron am ddim, ond heb gymorth arbenigol. Er hynny, fe all rhai o’n staff yn y llyfrgelloedd gynnig cymorth sylfaenol i’ch rhoi ar ben ffordd. Gelwir hyn yn Mynediad heb Gefnogaeth.

Gwybodaeth i landlordiaid

Ni fydd pobl sy’n derbyn Credyd Cynhwysol yn derbyn Budd-dal Tai. Fe all eu Credyd Cynhwysol gynnwys elfen o Gostau Tai, ac mi fydd tenantiaid yn gyfrifol am ddefnyddio’r arian yma i dalu eu rhent, hyd yn oed os oes diffyg rhwng yr arian maent yn ei dderbyn a’r gwir rent.

Mae’r Llywodraeth wedi darparu cyngor ac arweiniad i denantiaid a landlordiaid ar eu gwefan, sydd yn cynnwys y trefniadau i’w dilyn ar gyfer gwneud cais am daliadau uniongyrchol os oes tenant gydag ôl-ddyledion rhent. Gellir gwneud cais am daliadau uniongyrchol drwy gysylltu â’r Ganolfan Gwasanaeth Credyd Cynhwysol efo e-bost, rhadbost  neu ffonio 0345 600 0723 – mae’r manylion yma i gyd ar gael ar wefan Universal Credit and rented housing y Llywodraeth.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â ni:  

E-bost: LwfansTaiLleol@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 682689

 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ni neu ewch i www.gov.uk/universal-credit