Cynllun Rheolwyr Yfory

Cynllun ar gyfer Hyfforddeion Rheoli Graddedig y Cyngor

Mae’r Cynllun Rheolwyr Yfory yn gyfle unigryw i unrhyw un sydd gyda gradd (neu gyfwerth neu uwch) i gael datblygu gyrfa fel Rheolwr yng Nghyngor Gwynedd.

Os ydych chi wedi meddwl erioed y buasech yn hoffi gweithio i lywodraeth leol, mae’r Cynllun Rheolwyr Yfory yn gyfle i chi wneud hyn.

Gwyliwch y fideo yma i gael blas o'r cynllun:

Pwrpas y Cynllun

Pwrpas y Cynllun Rheolwyr Yfory yw datblygu rheolwyr newydd o’r safon uchaf bosib i ymgymryd â swyddi rheoli allweddol o fewn y Cyngor. Mae’r cynllun yn rhoi'r cyfle i reolwyr y dyfodol gael y profiadau, rhwydweithiau a chymwysterau sydd eu hangen i roi sylfaen cadarn i gael cychwyn gyrfa arwain a rheoli.

Mae’r Cyngor yn falch bod rhan fwyaf o’r ymgeiswyr llwyddiannus wedi cael swydd barhaol yn y Cyngor ar ddiwedd y Cynllun, a rhan helaeth mewn swydd arwain neu reoli erbyn hyn. 

Trosolwg o’r Cynllun

  • Bydd y cynllun yn ddwy flynedd o hyd
  • Yn ystod y ddwy flynedd bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn bod cefnogaeth ac adnodd posib i ennill cymhwyster proffesiynol lefel uwch.
  • Bydd yr hyfforddai yn cael profiad o weithio o fewn adrannau amrywiol ac yn cyfrannu at waith rheolaethol dan arolygaeth mewn amrediad o Wasanaethau ar draws y sir.
  • Bydd cyfle i gael profiadau gwerthfawr tu hwnt i’r arferol, fydd yn cyfarch yr elfennau gwleidyddol, strategol, gweithredol a gwaith rheng flaen sydd y rhannau annatod o swyddogaeth y cyngor.
  • Bydd cefnogaeth ac adolygiadau parhaus yn digwydd drwy gydol y ddwy flynedd i sicrhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael y gorau o’r cynllun.

Wrth fanteisio ar yr uchod, bydd y darpar reolwr yn datblygu’r hyder, sgiliau a dealltwriaeth o’r ymddygiadau hanfodol y bydd eu hangen i fod yn reolwr effeithiol yng Nghyngor Gwynedd.

Cyflog

Y raddfa gyflog fydd £22,434 - £24,717 (Graddfa S2).

Bydd yr union bwynt cyflog yn ddibynol ar gynnydd.

Bydd hyd at 2 swydd ar gael.

Beth ydi’r gofynion sylfaenol?

Bydd rhaid i ymgeiswyr gyrraedd y gofynion sylfaenol isod:

 

  • Eich bod yn meddu ar (neu yn debygol) o ennill gradd  dosbarth 2:1 neu uwch. Fe all eich gradd fod mewn unrhyw faes. Fe rydych yn gymwys i ymgeisio pryd bynnag y gwnaethoch chi raddio.
  • Eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg
  • Eich bod yn meddu ar TGAU Gradd C neu uwch mewn Mathemateg, Cymraeg, Saesneg a Gwyddoniaeth
  • Eich bod wir eisiau gweithio mewn llywodraeth leol
  • Eich bod wedi dangos parodrwydd i arwain eraill e.e. mewn sefyllfa addysgiadol (ysgol, coleg, prifysgol), chwaraeon, gymdeithasol, gymunedol neu waith.

Gwybodaeth bellach 

Dyma linc i becyn e-gwybodaeth sydd yn rhoi gwybodaeth manwl o’r cynllun:

Pecyn e-Gwybodaeth


Gwneud cais:

Mae'r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais bellach wedi dod i ben.


Am fwy o wybodaeth cysyllwch efo Alun Lloyd Williams ar (01286) 679 599.