Cynllun Gwynedd 2017-18

Cynllun Gwynedd 2017-18 yw prif gynllun y Cyngor.

Pwrpas y cynllun yw gosod gweledigaeth a blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer 2017/18 a disgrifio'r hyn y bydd y Cyngor yn ei wneud er mwyn eu cyflawni.  Mae Cynllun y Cyngor yn ymestyniad blwyddyn o Gynllun Strategol 2013-17, sy'n pontio'r cyfnod rhwng Cynllun Strategol 2013-17 a'r cynllun newydd a fydd yn cael ei baratoi a'i fabwysiadu gan y Cyngor a fydd yn cael ei ethol fis Mai 2017.

Er mwyn parhau i gwrdd ag anghenion pobl Gwynedd er gwaetha'r ffaith bod yr arian sydd ar gael wedi lleihau'n sylweddol rydym yn gweithio tuag at weledigaeth y ddeddf llesiant, sy'n cefnogi ein gweledigaeth yn y Cyngor, sef:


'Rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth 
rydym yn ei wneud'


Fe ddaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn weithredol fis Ebrill 2016 ac mae Cynllun y Cyngor wedi ei adolygu gan edrych ar faterion cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol sydd yn debygol o ddylanwadu ar bobl Gwynedd i'r dyfodol. 

Mae'r gwasanaethau a ddarperir gan y Cyngor yn cyflawni ein hamcanion llesiant, sydd gyda'i gilydd yn cwrdd â nodau llesiant y ddeddf.  Mae cynlluniau'r Cyngor i wella hefyd yn cryfhau ein gallu i gyflawni'r amcanion llesiant, gyda’n gweledigaeth yn arwain popeth rydym ni’n ei wneud.

Dyma ddarlun o'n cynlluniau i wella: Darlun Cynllun Gwynedd 2017/18

 

Cynllun Strategol 2016/17

Cynllun Strategol 2015/16

Cynllun Strategol 2014/15

 

Rhagor o wybodaeth

Adran Cefnogaeth Gorfforaethol
Cyngor Gwynedd
Swyddfa’r Cyngor
Stryd y Jêl
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

E-bost: perfformiad@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn: 01286 679873