Hwb ariannol i hybu twristiaeth yng ngogledd-orllewin Cymru

Dyddiad: 19/12/2016

Hwb ariannol i hybu twristiaeth yng ngogledd-orllewin Cymru

Mae twristiaeth yng ngogledd-orllewin Cymru wedi sicrhau cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru i adeiladu ar y gwaith sy’n digwydd yn y rhanbarth i ddatblygu profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cyffrous.

 Mae cais am gymorth ariannol gan Gyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar gyfer prosiect ymgysylltu wedi sicrhau £155,000 gan Lywodraeth Cymru drwy Groeso Cymru, er mwyn hybu twristiaeth ranbarthol a’r economi leol.

 Nod y prosiect ydi gwella profiad ymwelwyr a chreu cyrchfannau cryfach drwy gyd-weithio rhwng siroedd Gwynedd, Môn a Chonwy. Maent hefyd yn anelu at annog syniadau a chynnyrch arloesol newydd sy'n gweithio mewn partneriaeth a fydd yn cael mwy o effaith ar ddenu mwy o ymwelwyr.

 Mae gan Groeso Cymru thema ar gyfer bob blwyddyn wrth iddynt hybu twristiaeth. Eleni, ‘Antur’ ydi’r thema flynyddol a ‘Chwedlau’ fydd y thema'r flwyddyn nesaf. Mae’r £155,000 o gymorth ariannol ar gyfer adeiladu ar y gwaith cadarnhaol sydd eisoes ar waith, yn anelu i adeiladu ar y sail yma i ddenu ymwelwyr i Wynedd, Conwy a Môn trwy brosiect Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol.

 Bydd y cyllid ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i hybu twristiaeth drwy syniadau a chynnyrch arloesol. Bydd y cynlluniau yn cynnwys perfformiadau stryd er mwyn dal sylw ymwelwyr a thrigolion lleol, marchnata digidol a chynhyrchu delweddau a fideos a fydd yn cael eu rhannu ar wefannau cymdeithasol a gwefannau.

 Yn ogystal, mae Prifysgol Bangor yn arwain ar rhan o’r prosiect sef, Eco Amgueddfa. Bydd y cynllun yn dod ag asiantaethau, lleoliadau, busnesau Gwynedd, Môn a Chonwy at ei gilydd mewn gweithdai lleol ac yn ymgysylltu gyda 100 o fusnesau ar draws y tair sir er mwyn hybu twristiaeth a’r economi leol.

 Dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies Williams, Aelod Cabinet ar gyfer Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd: “Mae rhanbarth y gogledd-orllewin yn gartref i adnoddau naturiol anhygoel, mynyddoedd a llynoedd Eryri, arfordir a thraethau ysblennydd, ynghyd a hanes a threftadaeth cyfoethog. Mae’r ardal yn croesawu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn yn barod, ac rydym yn falch ein bod wedi gallu sicrhau cyllid ychwanegol a fydd yn galluogi nifer o bartneriaid i gydweithio ac adeiladu ar lwyddiant y gwaith sydd eisoes yn digwydd ar draws y rhanbarth.

 “Ein nod fydd cydweithio gyda’r sector twristiaeth yn y rhanbarth a defnyddio themâu blynyddol Croeso Cymru i sicrhau fod rhanbarth gogledd-orllewin Cymru yn gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd sy’n dod i hyrwyddo’r ardal, annog mwy o bob li fwynhau ein hatyniadau a fydd yn ei dro yn rhoi hwb i gyflogaeth y sector pwysig yma.”

 Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, Y Cynghorydd Ieuan Williams: “Mae arian y gronfa yn gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn datblygu ar brofiad yr ymwelydd, a hyrwyddo a datblygu‘r cyrchfannau nodedig, gan adeiladu ar yr hyn sydd gennym i gynnig, sydd yn hanfodol i’n economi. Y bartneriaeth rhwng Ynys Môn, Conwy a Gwynedd yw’r diweddara’ i elwa o’r arian gan Groeso Cymru, fydd yn cyfrannu at y gwaith o gyflawni'r targed twf o 10% a nodwyd yn Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth Cymru yn ogystal â darparu cyfleoedd i gwmniau lleol.”

 Meddai’r Cynghorydd Graham Rees, aelod Cabinet ar gyfer Twristiaeth, Marchnata a Hamdden Cyngor Bwrdeistrefol Conwy: “Mae Cyngor Bwrdeistrefol Conwy yn hynod o hapus i gyd-weithio hefo Cynghorau Gwynedd a Môn i hyrwyddo twristiaeth yn ngogledd Cymru drwy phrosiect RTEF.”

 Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd Economi: “Mae’r cronfeydd yma yn annog y sector breifat a’r sector gyhoeddus i ymuno hefo’i gilydd er mwyn datblygu a chyflwyno syniadau arloesol fydd yn chwarae rhan wrth roi rhesymau cymhellol i ymwelwyr ddod i Gymru yn ystod Blwyddyn “Chwedlau” y flwyddyn nesaf. Cafodd gogledd Cymru hwb anferthol wrth gael ei wneud ar restr 10 lleoliad gorau i ymweld Lonely Planet- Rydw i yn falch iawn fod y partneriaid yng ngogledd Cymru yn gweithio ar gynllun cyffrous ar gyfer y flwyddyn nesaf i wneud y mwyaf o’r cyfle yma.”