Grwpiau Cymunedol Bethesda yn ymuno ymdrechion i daclo sbwriel

Dyddiad: 20/12/2016
Bethesda

Plant a staff o Ysgol Penybryn, Bethesda, gydag aelodau o Balchder Bro Ogwen a grwp casglu sbwriel lleol, Bethesda Litterpickers. Ar y dde mae’r aelod lleol, y Cynghorydd Ann Williams a Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale

Grwpiau Cymunedol Bethesda yn ymuno ymdrechion i daclo sbwriel

Daeth dau grŵp cymunedol ac ysgol gynradd o Fethesda ynghyd yn ddiweddar yn eu hymdrechion i daclo gwastraff yn yr ardal.

 Daeth aelodau Balchder Bro Ogwen, Codwyr Sbwriel Bethesda a disgyblion blwyddyn 6 o Ysgol Pen-y-bryn at ei gilydd i lanhau safle rhwng y pentref a’r hen chwarel  ym Mhant Dreiniog sydd bellach yn lleoliad hamdden poblogaidd.

 Darparodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Neale yr offer cyn i bawb fynd at i ddefnyddio eu casglwyr sbwriel. Cafodd 30 bag o sbwriel eu hel yn ystod y dydd gan gynnwys dau fag adeiladwyr, bonet car a sedd plentyn. Cafodd y sbwriel ei waredu yn ddiweddarach gan Uned Glanhau Strydoedd y Cyngor.

 Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Mae nifer o grwpiau cymunedol gwirfoddol yn gweithredu ar hyn o bryd yng Ngwynedd gyda chefnogaeth Trefi Taclus. Mae eu hymdrechion wrth geisio gwella eu hamgylchedd lleol drwy lanhau sbwriel o’n cymunedau yn dangos maint eu balchder cymunedol sy’n bodoli. Mae hynny’n galonogol iawn er bod lleiafrif yn effeithio ar yr amgylchedd i bawb.”

 Meddai’r Cynghorydd Gwynedd lleol Ann Williams, sy’n cynrychioli ward Ogwen ar Gyngor Gwynedd: “Roedd yn dda iawn cael y cyfle i gydweithio gyda Chodwyr Sbwriel Bethesda yn y pentref, ac yn enwedig hefyd gyda’r plant, a oedd eto yn awyddus iawn i helpu. Y mwyaf o bobl sy’n dangos balchder bro, y mwy y bydd pethau yn gwella. Diolch i Drefi Taclus ac i bawb a gyfrannodd i’r bore ac yn enwedig plant Blwyddyn 6 a Ceira Wyn o Ysgol Pen-y-bryn.”

 

Ychwaengodd Louise Harvey o Gasglwyr Sbwriel Bethesda: “Mae cyn lleied o barch sydd gan rai tuag at eu hamgylchedd lleol yn fy nhristau. Pan rydan ni gyd yn cyfarfod fel hyn a chyflawni, rydw i’n teimlo’n hynod o hapus o weld pobl a phlant cydwybodol a chymwynasgar sydd yn malio am eu hamgylchedd. Diolch yn fawr iawn i Ysgol Pen-y-bryn, Balchder Bro Ogwen ac ein Casglwyr Sbwriel Bethesda.”

 Dywedodd Ceren Lloyd, Pennaeth Ysgol Pen-y-bryn: “Gan fod ein hysgol wedi ei leoli yng nghanol Bethesda, rydym yn ymwybodol iawn o’r angen i falio ac edrych ar ôl ein hamgylchedd. Mae gan Grŵp Gwyrdd yr ysgol frîff penodol amgylcheddol ac maent yn cyfarfod yn rheolaidd i drafod a phenderfynu am brosiectau ac rydym felly yn hynod o falch o’r cyfle i weithio hefo’r gymuned unwaith eto ym Mhant Dreiniog.”

 Mae'r rheini sy’n gwaredu sbwriel mewn lleoliad cyhoeddus yn troseddu. Gall unrhyw un sy’n cael ei ddarganfod yn euog o lygru mewn lleoliad cyhoeddus wynebu dirwy hyd at £2,500. I adrodd unrhyw ddigwyddiadau o dipio anghyfreithlon, cysylltwch hefo tîm gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd: 01766 771000.

 Mae cynllun Trefi Taclus Gwynedd yn cael ei ariannu gan grant Llywodraeth Cymru sy’n anelu i wella amgylchedd lleol.

 Am fwy o wybodaeth am gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd neu os hoffech ddechrau grŵp cymunedol eich hun, cysylltwch hefo’r tîm drwy un ai ffonio: 01766 771000 neu gallech e-bostio trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru os ydych yn dymuno gofyn am becyn cymuned.