Grant Cist Cymunedol yn hybu chwaraeon yng Ngwynedd

Dyddiad: 07/12/2016
cist cymunedol

Grant Cist Cymunedol yn hybu chwaraeon yng Ngwynedd

Mae Cist Gymunedol Gwynedd wedi dyrannu cyfanswm o £11,732 i naw o glybiau chwaraeon yng Ngwynedd, yn ystod cyfarfod diweddar.

 Mae grantiau Cist Gymunedol Gwynedd yn rhoi cymorth a chefnogaeth i glybiau a sefydliadau amrywiol sydd yn ymwneud â chwaraeon ledled y sir, megis clybiau Rhedeg, Pêl Droed Merched, Rygbi,  Gymnasteg, Badminton a llawer mwy.

 Bydd yr arian grant mae Cist Gymunedol Gwynedd yn ei ddyrannu, ynghyd â nod Gwynedd Iach Cyngor Gwynedd i hyrwyddo ffitrwydd, yn helpu i hybu clybiau a sefydliadau chwaraeon yn y Sir ac i ddarparu gwell cyfleoedd chwaraeon i drigolion Gwynedd.

 Dywedodd y Cynghorydd Mair Rowlands, Aelod Cabinet Gwynedd Iach ar Gyngor Gwynedd:

 “Pwrpas Cist Gymunedol Gwynedd yw cefnogi a hyrwyddo amrywiaeth o chwaraeon ym mhob rhan o’r sir. Fel Cyngor, rydym yn cydnabod pwysigrwydd a’r angen am glybiau a sefydliadau chwaraeon yn ein cymunedau, ac mae’n bwysig ein bod yn rhoi gymaint o gymorth ag y gallwn er mwyn iddyn nhw  lwyddo. Mae’n galonogol fod grantiau’r Gist Gymunedol yn parhau i fod o gymorth i nifer helaeth o glybiau a sefydliadau chwaraeon yng Ngwynedd.

“Byddwn yn annog unrhyw glwb neu sefydliad chwaraeon yng Ngwynedd sy’n credu eu bod yn gymwys i dderbyn cymorth ariannol gan Gist Gymunedol Gwynedd i gyflwyno cais cyn gynted â phosibl. Gall grant o’r fath hon sicrhau parhad a datblygiad eich clwb neu sefydliadau yn y cyfnod ariannol heriol hwn sydd ohoni."

 Yng nghyfarfod diweddaraf Cist Gymunedol Gwynedd, rhannwyd grantiau i nifer o glybiau gan gynnwys:

 -          Clwb Badminton Y Bala, er mwyn sefydlu clwb newydd ac annog plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn ogystal ag oedolion.

-          Clwb Rhedwyr Hebog o Borthmadog sydd wedi eu sefydlu'r llynedd er mwyn archebu offer a mynychu cwrs hyfforddiant LiRF (Leadership in Running Fitness) i ddenu fwy o redwyr newydd a rhedwyr dibrofiad i mewn i’r clwb a darparu sesiynau yn ystod y gaeaf a gyda’r nos a pham mae’r tywydd yn wael.

-          Clwb Gymnasteg Cader Idris yn Nolgellau er mwyn uwchraddio lefel eu hyfforddwyr i gynyddu’r safon ac ymdopi a’r galw am Gymnasteg ym Meirionnydd.

-          Clwb rygbi’r Bala er mwyn sefydlu tîm merched gan archebu ofer ymarfer a chymhwyso gwirfoddolwyr ar gwrs hyfforddi lefel 1.

-          Bangoroos Trampolining Club Bangor ar gyfer hyfforddiant lefel 1 i 5 o wirfoddolwyr newydd yn y clwb sy’n gwneud gwaith arbennig efo plant a phobl ifanc efo anawsterau ac anableddau.

-          Grwp Cefnogi De Eryri (Parkinson’s UK) er mwyn sefydlu clwb Boccia. Hwn fydd y cyntaf o gyfres y mae’r sefydliad yn gobeithio eu creu yng Ngwynedd mewn cydweithrediad a Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru. Y gobaith yw sefydlu nifer o glybiau er mwyn rhoi’r cyfle i nifer o unigolion sydd â chlefyd Parkinson i gymryd rhan drwy’r sir ac i ddod at ei gilydd i gynnal cystadlaethau.

 Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 30 Ionawr gyda dyddiad cau'r ceisiadau ar 6 Ionawr. 

 Am fwy o wybodaeth am sut gall eich clwb neu sefydliad chwaraeon chi geisio am gefnogaeth ariannol gan Gist Gymunedol Gwynedd, cysylltwch â thîm datblygu chwaraeon Cyngor Gwynedd drwy e-bostio LAGO@gwynedd.llyw.cymru  neu ffoniwch 01766 771000.