Cylchdeithiau yn rhoi hwb i gymunedau arfordirol Gwynedd

Dyddiad: 06/12/2016
1Aberdyfi

Rhan o’r cylchdaith yn ardal Aberdyfi yn ne Meirionnydd

Cylchdeithiau yn rhoi hwb i gymunedau arfordirol Gwynedd

 Cafodd busnesau a grwpiau allweddol gyfle yn ddiweddar i weld a phrofi cylchdeithiau cerdded newydd sydd wedi eu datblygu oddi ar Lwybr yr Arfordir yng Ngwynedd.

 Bwriad y digwyddiad a gynhaliwyd ym Mhlas Tan y Bwlch oedd hyrwyddo 18 o gylchdeithiau amrywiol sydd wedi datblygu gyda £280,205 o gymorth ariannol o Gronfa Cymunedau’r Arfordir a weinyddir gan Gronfa y Loteri Fawr. Roedd yn gyfle i fusnesau ym maes twristiaeth i rwydweithio ac i Gyngor Gwynedd rannu gwybodaeth am y gwaith yn ogystal â cherdded rhan o gylchdaith sy’n amgylchynu’r Plas ym Maentwrog.

 Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faes llwybrau cyhoeddus: “Roedd hi’n braf iawn cael y cyfle i gyfarfod gyda busnesau ac i amlygu’r gwaith sydd wedi digwydd i ddatblygu’r rhwydwaith arbennig yma o gylchdeithiau.

 “Mae Gwynedd yn gyrchfan hynod boblogaidd ar gyfer gweithgareddau awyr agored ac mae’r rhwydwaith o lwybrau sydd gennym ledled y sir yn adnodd hollbwysig - a hynny ar gyfer trigolion lleol sydd am fwynhau ein cefn gwlad i’r miloedd o ymwelwyr sy’n dod yma bob blwyddyn fel twristiaid. Yn sicr, bydd y cylchdeithiau yma yn gaffaeliaid wrth i ni adeiladu ar enw da Gwynedd fel cyrchfan o safon ar gyfer gweithgareddau awyr agored.”

 Mae gwaith uwchraddio sylweddol wedi digwydd dros y misoedd diwethaf ac arwyddion wedi eu gosod i dywys cerddwyr ar hyd y cylchdeithiau ac mae diolch i wirfoddolwyr a thirfeddianwyr am gynorthwyo.  Mae gwaith marchnata hefyd wedi digwydd drwy greu adnoddau digidol sydd ar gael i’w llawrlwytho ynghyd a fideos, a thaflenni papur.

 Meddai’r Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Economi Cyngor Gwynedd:

 “Mae Gwynedd yn gartref i rai o adnoddau naturiol gorau’r byd, ac mae ein mynyddoedd anhygoel, arfordiroedd, llynnoedd a llwybrau yn golygu ein bod yn croesawu oddeutu saith miliwn o ymwelwyr yn flynyddol.

 “Ein nod fel Cyngor wrth ddatblygu’r cynllun cylchdeithiau yma ydi sicrhau fod cymunedau arfordirol a busnesau Gwynedd yn gallu elwa o’r miloedd o bobl sydd yn gwneud y mwyaf o lwybrau arfordirol y sir bob blwyddyn.”

 Mae’r 18 cylchdaith yn amrywiol o ran hyd ac yn ymestyn ar draws Gwynedd: Abergwyngregyn, Rhaeadr Aber, Bangor, Clynnog / Trefor, Tre Ceiri, Aberdaron, Tudweiliog, Edern, Llanystumdwy, Porthmadog, Llanbedrog, Botwnnog, Nefyn, Rhiw, Llangwnnadl, Abermaw, Maentwrog, Aberdyfi.

 Mae mwy o wybodaeth am y cylchdeithiau a theithiau cerdded eraill i’w gweld ar wefan Eryri Mynyddoedd a Môr www.ymweldageryri.info  ac mae fideos yn hyrwyddo’r cylchdeithiau hefyd i’w gweld ar: www.youtube.com/user/VisitSnowdonia