Canmol disgyblion Ysgol Llanllechid am gasglu sbwriel

Dyddiad: 06/12/2016
Llanllechid

Disgyblion Ysgol Llanllechid, Pennaeth Blwyddyn Mr Stephen Jones ac aelodau Balchder Bro Dyffryn Ogwen yn falch o’u gwaith caled.

Canmol disgyblion Ysgol Llanllechid am gasglu sbwriel

Mae criw brwd o ddisgyblion o Ysgol Llanllechid yn ardal Bethesda wedi bod yn casglu sbwriel yn eu hardal leol yn ddiweddar.

 Ymunodd pymtheg o ddisgyblion griw o wirfoddolwyr o grŵp Balchder Bro Dyffryn Ogwen i gasglu 22 bag o sbwriel oddi ar diroedd agored a llwybrau. Cefnogwyd eu gwaith caled gan gynllun Trefi Taclus Cyngor Gwynedd a ddarparodd fagiau a chyfarpar codi sbwriel, yn ogystal â helpu i waredu’r bagiau.

 Meddai’r Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Amgylchedd; “Mae disgyblion Ysgol Llanllechid i’w canmol yn fawr am eu gwaith arbennig o gyd-weithio gyda gwirfoddolwyr Dyffryn Ogwen. Yn ychwanegol i’r buddion amlwg o gael gwared â sbwriel, mae ymdrech y disgyblion yn amlygu’r angen am newid ymddygiad ymysg y niferoedd lleiafrifol a hunanol rheiny sy’n taflu sbwriel. Rhowch eich sbwriel yn y bin a chofiwch ailgylchu eich caniau a’ch poteli – mae mor syml â hynny.”

 Meddai aelod o Falchder Bro Dyffryn Ogwen, y Cynghorydd lleol Ann Williams: “Dwi’n hynod ddiolchgar i ddisgyblion Ysgol Llanllechid, eu hathro, Mr Stephen Jones, a gwirfoddolwyr Balchder Bro Dyffryn Ogwen sydd wedi gwneud gwaith gwych o glirio’r sbwriel sydd wedi ei daflu mor ddidrugaredd gan eraill. Maent yn bendant wedi gwneud gwahaniaeth amlwg a gadewch i ni obeithio y bydd eraill yn dilyn eu hesiampl er mwyn sicrhau fod Bethesda yn Bentref Daclus.”

 Ychwanegodd Gwenan Davies-Jones, Pennaeth Ysgol Llanllechid: "Bu’n bleser cael y cyfle i gydweithio gydag aelodau Balchder Bro a’r Fenter Trefi Taclus. Aeth disgyblion hynaf Ysgol Llanllechid ati’n frwdfrydig i gasglu sbwriel o amgylch yr ardal, gan gynnwys ar hyd llwybr Lôn Fach Odro. Llwyddwyd i gasglu llond dwy fag ar hugain o fagiau mewn dim o dro a derbyniwyd galwadau ffôn gan aelodau o’r cyhoedd yn llongyfarch yr ysgol ar y gwaith yn y gymuned leol."

 I adrodd unrhyw drosedd amgylcheddol yng Ngwynedd, fel taflu sbwriel neu dipio anghyfreithlon, gallwch gysylltu’n gwbl gyfrinachol â Thîm Gorfodaeth Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000, e-bostio gorfodaethstryd@gwynedd.llyw.cymru neu gysylltu â’r Cyngor ar y wê drwy ymweld â www.gwynedd.llyw.cymru

 Noddir cynllun Trefi Taclus Gwynedd gan Lywodraeth Cymru.