Balchder cymunedol plant Dolgellau

Dyddiad: 09/12/2016
1Sbwriel

Rhai o’r rheini fu wrthi yn casglu sbwriel yn Nolgellau

Balchder cymunedol plant Dolgellau

Daeth 20 o blant ynghyd i gefnogi ymgyrch Trefi Taclus ym Marian Dolgellau yn ddiweddar i gynnal digwyddiad casglu gwastraff.

Daeth y plant, sef aelodau o’r mudiadau ‘Rainbow’, ‘Brownies’ a ‘Guides’, ynghyd yn eu siacedi amlwg a llachar, teclynnau casglu gwastraff â14 o rieni a gwirfoddolwyr, er mwyn gwella golwg y maes hanesyddol hwn yn Nolgellau.

Casglodd y grŵp gweithgar a oedd yn gweithio tuag at fathodyn cymunedol, gyfanswm o 20 bag o wastraff. Cawsant eu gwobrwyo yn hwyrach ymlaen gyda bisgedi a diod yn y pafiliwn.

Dywedodd y Cynghorydd John Wynn Jones, Aelod Cabinet Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Rydw i’n hynod o falch i weld bod trigolion Dolgellau, ac yn enwedig pobl ifanc y dref yn dangos diddordeb ac yn ymfalchïo yn eu tref. Mae Dolgellau yn un o’r trefi marchnad harddaf ac rydw i’n falch bod ymgyrch Trefi Taclus wedi cynorthwyo trigolion i gadw’r dref yn un deniadol.”

Meddai’r aelod lleol, y Cynghorydd Linda Morgan: “Roedd yn wych cael pawb hefo’i gilydd i wella ein hamgylchedd lleol. Roedd balchder cymunedol amlwg iawn ymysg y plant a oedd yn cymryd rhan i glirio’r dref. Rydw i’n gwerthfawrogi pawb a gymerodd ran.”

Ychwanegodd Swyddog Trefi Taclus Cyngor Gwynedd, Jonathan Gwyn Neale:

“Mae’r Marian wedi cael ei ddefnyddio gan drigolion Dolgellau ers dros 200 o flynyddoedd ac wedi dod yn rhan bwysig o dreftadaeth yr ardal, felly mae’n braf cael gweld bod pobl leol yn ogystal â phlant yr ardal bobl iau yn parhau i’w barchu a chymryd gofal ohono.”

Y rhai oedd yn gyfrifol am drefnu a hwyluso’r digwyddiad oedd y Maer, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, Y Cynghorydd Delwydd Evans, Cadeirydd Ymddiriedolwyr Y Marian, Y Cynghorydd Heilyn Williams a’r Cynghorydd Linda Morgan a June Jones, arweinydd grwp ‘Brownies’ a ‘Rainbow’.

Cafodd y bagiau o wastraff eu clirio gan Dîm Glendid Stryd Cyngor Gwynedd. Os oes gennych ddiddordeb cysylltu ynglŷn â ymgyrch Trefi Taclus Gwynedd, gallwch gysylltu drwy e-bost trefitaclus@gwynedd.llyw.cymru