Cadeirydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno gwobr i Ysgol Ardudwy am ddylunio sticer i hyrwyddo'r Côd Morol

Dyddiad: 08/03/2017
CodMorol

Dyma 2 ddisgybl Ysgol Ardudwy Liberty Goddard a Madoc Patterson hefo'r sticer gyda Cadeirydd y Cyngor, Eric M Jones, Cynghorydd R H Wyn Williams a Catrin Glyn, Swyddog Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn

Cadeirydd Cyngor Gwynedd yn cyflwyno gwobr i Ysgol
Ardudwy am ddylunio sticer i hyrwyddo’r Côd Morol

Cynhaliwyd cystadleuaeth dylunio sticer, rhwng disgyblion blwyddyn 7 y pum ysgol uwchradd sydd ar arfordir Ardal Gadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau (Botwnnog, Glan y Môr, Eifionydd, Ardudwy a Thywyn). Gofynwyd am sticer fyddai’n hyrwyddo’r côd morol ac yn annog defnyddwyr y môr i barchu bywyd gwyllt. Bydd y sticer ar gael am ddim i bawb sydd wedi cofrestru eu cwch yng Ngwynedd, ac i unrhyw un sy’n dymuno hyrwyddo’r côd morol ar eu cwch, canŵ, neu feic dŵr.

 Y ddau â ddaeth i’r brig oedd Liberty Goddard a Madoc Patterson o Ysgol Ardudwy ac fe gyfunwyd eu gwaith i lunio un dyluniad.

 Rhoddwyd addewid o £100 o Gronfa Cadeirydd Cyngor Gwynedd i’r ysgol fuddugol a cafodd y wobr ei chyflwyno i Ysgol Ardudwy Ddydd Mawrth y 7fed o Fawrth am 11.00 y.b. gan y Cadeirydd Eric Jones a’r Cynghorydd Wyn Williams, sydd wedi cefnogi’r côd morol o’r dechrau.

 Dywedodd Cadeirydd Cyngor Gwynedd, Eric Jones: “Mae hi’n anrhydedd cyflwyno’r wobr i Ysgol Ardudwy ac rwyf yn edmygu’r gwaith buddugol yn arw.  Rwyf yn falch fod y disgyblon wedi dysgu am y côd morol ac yn edrych ymlaen at weld y sticer ar gychod a beiciau dŵr yn y sir yr haf hwn”.

 Yn ôl Sara Edwards, Pennaeth Gwyddoniaeth Ysgol Ardudwy: “Rydym ni fel ysgol yn falch iawn ein bod wedi cymryd rhan yn y gystadleuaeth ac wedi dod i’r brig, ac yn hynod ddiolchgar am y wobr. Mae plant blwyddyn 7 wrthi’n pendroni sut i wario’r arian ac un syniad ydi mabwysiadu dolffin neu forfil fel gall yr arian gyfrannu’n ymarferol tuag at warchod bywyd gwyllt y môr.”

 Cafodd y côd ymddygiad morol ei ddatblygu yng Ngwynedd y llynedd gan Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn, sef prosiect dan arweiniad Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru ac eraill, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru. Bellach fel rhan o’r prosiect, mae Cyngor Môn a Chonwy wedi mabwysiadu’r côd.

 Yn ôl Catrin Glyn, Swyddog Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn: “Roedd safon y cystadlu yn uchel iawn felly hoffwn longyfarch Liberty a Madoc a’r ysgol. Carwn ddiolch i’r ysgolion i gyd am gefnogi’r gystadleuaeth. Gobeithiaf y bydd y sticer yn annog pobl i ddilyn y côd gan barchu ein hardal gadwraeth arbennig ”.

 Dywedodd y Cynghorydd R H Wyn Williams: " Rhaid canmol Ysgol Ardudwy am annogaeth i'r ddau ddisgybl. Yn sicr fe fydd y bathodyn newydd yma yn hwb gwych i dynnu sylw am ein cyfrifoldeb ac ein oblygiadau i warchod bywyd gwyllt y môr , o bell.”