Sicrhau buddsoddiad sylweddol i addysg gynradd ym Mangor

Dyddiad: 09/01/2017

Sicrhau buddsoddiad sylweddol i addysg gynradd ym Mangor

Bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Gabinet Cyngor Gwynedd ar 17 Ionawr a fydd yn cychwyn y drafodaeth ar fuddsoddiad sylweddol yn addysg gynradd yn ninas Bangor.

 Mae Adran Addysg Cyngor Gwynedd wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais am arian i Lywodraeth Cymru yn ddiweddar i fuddsoddi yn narpariaeth addysg o fewn dalgylch Bangor. Mae’r Llywodraeth wedi cytuno mewn egwyddor i gyfrannu £6,365,000 o’i Raglen Ysgolion 21ain Ganrif i alluogi’r Cyngor i adolygu a gwella’r sefyllfa bresennol ym Mangor fel rhan o becyn ariannol ehangach gwerth £12,730,000 a fyddai’n cynnwys cyfraniad gan y Cyngor.

 Mae ymrwymiad hefyd gan gwmni datblygu tai Redrow, fel rhan o gytundeb ar gyfer datblygiad newydd Goetre Uchaf ym Mhenrhosgarnedd. Daw’r cyfraniad ariannol gan fod y datblygiad yn cynnwys 245 o dai newydd gyda’r potensial y bydd dros 90 o blant oed cynradd a 70 o blant oed uwchradd yn byw ynddynt.

 Gyda rhai o ysgolion cynradd eisoes dros gapasiti ynghyd a’r ffaith fod potensial am gynnydd pellach yn niferoedd disgyblion yn y dyfodol, mae’r Cyngor wedi adnabod fod angen adolygu darpariaeth addysg gynradd ym Mangor.

 Meddai’r Cynghorydd  Gareth Thomas, Aelod Cabinet Addysg Cyngor Gwynedd: “Ein nod fel Cyngor ydi gallu cynnig profiadau a chyfleoedd gorau posib i’n holl ddisgyblion – a hynny mewn cymunedau ar draws y sir.

 “Mae’r buddsoddiad sylweddol yma yn ein galluogi ni i edrych ar ddarpariaeth addysg gynradd ym Mangor. Bydd hyn yn galluogi cychwyn trafodaeth yn lleol er mwyn sicrhau’r opsiynau gorau ar y ffordd ymlaen fel y gallwn ni wella’r ddarpariaeth a chynnig yr addysg o’r ansawdd gorau i blant y ddinas.”

 Os bydd yr adroddiad yn cael cymeradwyaeth Cabinet y Cyngor, bydd trafodaethau lleol yn dechrau ar adolygu darpariaeth addysg gynradd ym Mangor. Y cam nesaf fyddai sefydlu Pwyllgor Adolygu Dalgylch dros y misoedd nesaf a fydd yn cynnwys penaethiaid, llywodraethwyr ac aelodau lleol er mwyn adnabod a thrafod opsiynau cyn cytuno ar opsiwn ffafredig a fydd yn ymateb i anghenion addysg yr ardal i’r dyfodol. Yn dilyn y broses yma, byddai cynllun busnes manwl yn cael ei gyflwyno am ystyriaeth Llywodraeth Cymru.

 Fel rhan o Raglen Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif, mae Cyngor Gwynedd wedi derbyn cymeradwyaeth ar gyfer pob prosiect a gyflwynwyd hyd yma. Prif nod y rhaglen ydi darparu addysg o’r radd flaenaf drwy sicrhau dosbarthiadau addas ac arweinyddiaeth o ansawdd uchel. Mae’r rhaglen hefyd yn anelu at hyrwyddo a chryfhau'r iaith Gymraeg, datblygu cynllun hir dymor rhagweithiol a chreadigol, gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael, creu amgylchedd dysgu o'r radd flaenaf i blant ac athrawon y sir a datblygu ysgolion yn sefydliadau sy'n ganolbwynt i weithgareddau cymunedol.

 Bydd Cabinet Cyngor Gwynedd yn trafod y mater ar ddydd Mawrth, 17 Ionawr 2017. Mae’r adroddiad llawn ar gael ar wefan y Cyngor www.gwynedd.llyw.cymru/ycabinet