Bod yn Gynghorydd - Sesiynau codi ymwybyddiaeth

Dyddiad: 06/01/2017
Poster Cymraeg

Bod yn Gynghorydd - Sesiynau codi ymwybyddiaeth

Mae sesiynau yn cael eu cynnal gan Gyngor Gwynedd yn Nwyfor, Meirionnydd ac Arfon i godi ymwybyddiaeth am waith cynghorydd ac i baratoi darpar ymgeiswyr ar gyfer bod yn gynghorydd sir os ydynt yn llwyddiannus yn etholiadau’r awdurdod ym mis Mai 2017

 Mae hyn yn deillio o gynllun sy’n cael ei redeg gan Gyngor Gwynedd sy’n anelu i annog mwy o ferched, pobl ifanc, lleiafrifoedd ethnig ac aelodau o grwpiau eraill sydd yn cael eu tan-gynrychioli i ystyried sefyll i fod yn gynghorwyr. Fel rhan o’r cynllun hwn, mae’r Cyngor yn gweld yr angen i baratoi pobl yn well ar gyfer bod yn gynghorwyr sir, gan gynnig y cyfle i ymgeiswyr posib gael sgwrs fel eu bod yn deall beth fydd yn eu disgwyl pe byddent yn llwyddiannus, cyn iddynt gyflwyno enwebiadau.

 Felly, os ydych yn ystyried ymgeisio i fod yn Gynghorydd, neu os ydych eisiau ehangu eich gwybodaeth am beth ydi gwaith Cynghorydd, gallai’r sesiynau ‘Bod Yn Gynghorydd’ bod yn ddefnyddiol i chi. 

 Dywedodd y Cynghorydd Tom Ellis, Cadeirydd Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Cyngor Gwynedd:

“Mae wedi bod yn galonogol gweld mwy o bobl ifanc a merched yn cymryd rhan yng ngwaith y Cyngor. Fodd bynnag, mae’n ffaith nad ydi Siambr y Cyngor yn gynrychioliadol o gymunedau’r sir.

“Mae’r prosiect yma yn anelu i esbonio beth mae cynghorwyr yn ei wneud, a chodi ymwybyddiaeth o’r camau sydd wedi eu cymryd i gael gwared ar rai o’r rhwystrau sydd o bosib wedi atal pobl rhag ystyried dod yn gynghorydd yn y gorffennol. Bydd y sesiynau yn ddefnyddiol iawn i’r bobl hynny.”

Cewch llawer fwy o wybodaeth am faterion a gwaith Cynghorwyr yn y sesiynau ‘Bod yn Gynghorydd’. Bydd y sesiynau gwybodaeth yn cael eu cynnal ar:

 -       Dydd Mawrth, 17 Ionawr 2017 am 6pm yn Ystafell Gyfarfod Frondeg, Pwllheli, LL53 2RE.

-       Dydd Mercher, 18 Ionawr 2017 am 6pm yn Swyddfeydd y Cyngor, Penarlag, Dolgellau, LL40 2YB.

-       Dydd Iau, 19 Ionawr 2017 am 6pm Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor Caernarfon, LL55 1SH.

 Os oes gennych ddiddordeb neu eisiau mwy o wybodaeth, ewch i’r wefan www.gwynedd.llyw.cymru/BodYnGynghoryddam fwy o wybodaeth ynghyd a gweld fideo sy’n dangos gwaith cynghorydd, neu gallwch ffonio 01286 679780.