Pysgotwyr yn cydweithio â chadwraethwyr i warchod bywyd gwyllt y môr

Dyddiad: 16/02/2017
Pysgotwr

Steven Harrison, Un o’r Pysgotwyr

Pysgotwyr yn cydweithio â chadwraethwyr i warchod bywyd gwyllt y môr

 Mae pysgotwyr ym Mhen Llŷn yn helpu i ledaenu’r neges ynglŷn â sut i ddefnyddio’r môr a’r arfordir heb amharu ar fywyd gwyllt.

Fe fydd Cymdeithas Pysgotwyr Cewyll Llŷn yn rhannu côd ymddygiad morol gyda phobl sy’n defnyddio cychod a jet-sgis i hamddena.

 Mae’r côd yn hyrwyddo ymddygiad cyfrifol pan fo defnyddwyr cychod o amgylch dolffiniaid, llamidyddion a mathau eraill o fywyd gwyllt.

Ac mae’r pysgotwyr wedi cytuno i roi gwybod i’r heddlu am achosion o aflonyddu ar fywyd gwyllt.

 Cafodd y côd ymddygiad morol ei ddatblygu y llynedd gan Brosiect Ecosystemau Morol Llŷn, sef prosiect dan arweiniad Ardal Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau, Cymdeithas Pysgotwyr Cymru ac eraill, gyda chefnogaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.

 Meddai Molly Lovatt, swyddog partneriaeth Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r pysgotwyr ar y môr am gyfnodau maith, ac maen nhw mewn lle da i hyrwyddo’r côd morol ymhlith defnyddwyr cychod hamdden a riportio ymddygiad anghyfrifol pe bai angen.

 “Rydym yn ddiolchgar dros ben am eu help – bydd bywyd gwyllt y môr ar ei ennill a hefyd fe fydd yn lle mwy dymunol i drigolion yr ardal ac i ymwelwyr.”

Meddai Steven Harrison, pysgotwr lleol sy’n gwerthu ei bysgod yn siop sglodion Sblash yn Aberdaron: “Dyma enghraifft berffaith o’r ffordd y gall pysgotwyr weithio gyda chyrff cadwraeth i warchod a rheoli ein hamgylchedd morol gyfoethog, er mwyn i genedlaethau’r dyfodol allu parhau i elwa arno a’i fwynhau.”

Gan ddilyn arweiniad Gwynedd, mae’r côd morol bellach yn cael ei roi ar waith yn Ynys Môn a Chonwy, gyda chyllid gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

 Pwyntiau hollbwysig y côd yw:

  • Cymerwch ofal mawr er mwyn peidio ag amharu ar anifeiliaid sydd â rhai bach;
  • Cadwch bellter diogel rhyngoch chi ac unrhyw fywyd gwyllt;
  • Mae amharu ar unrhyw rywogaeth a warchodir, yn fwriadol neu’n ddi-hid, yn drosedd.

 Mae Prosiect Ecosystemau Morol Llŷn yn gweithio gyda phartneriaid i gryfhau amgylchedd y môr heb gael effaith niweidiol ar bysgotwyr na chymunedau lleol. Mae’n gyfrifol am wella dealltwriaeth pawb o amgylchedd y môr.