Gwaith ar hen dwnnel rheilffordd i gwblhau Llwybr Lôn Las Ogwen

Dyddiad: 21/02/2017
Lon Las Ogwen

Gwaith ar hen dwnnel rheilffordd i gwblhau Llwybr Lôn Las Ogwen

Mae Lôn Las Ogwen yn llwybr aml ddefnydd sy’n rhedeg yr holl ffordd o Fangor i Lyn Ogwen, yn Nant Ffrancon. Yr unig fwlch yn y llwybr yw hen dwnnel rheilffordd rhwng Tregarth a Bethesda.

 Mae’r gwaith o gwblhau’r rhan yma o’r llwybr gan Gyngor Gwynedd yn bwrw ymlaen yn dda a pan fydd wedi ei orffen bydd yn cwblhau rhwydwaith llwybrau pwysig yn ardal Dyffryn Ogwen a Bangor.

 Mae’r gwaith o ddatblygu a gwella llwybr Lôn Las Ogwen rhwng Porth Penrhyn, Bangor a Bethesda wedi bod ar y gweill ers bron i 20 mlynedd gyda’r nod o gael llwybr di draffig yr holl ffordd. Gydag agoriad rhan newydd o’r llwybr rhwng Tregarth a Bethesda yn 2014 roedd y nod bron a’i gyrraedd heblaw am ran 450m drwy hen dwnnel rheilffordd Dinas ger Tregarth.

 Mae cynllun Cyngor Gwynedd yn golygu diogelu, addasu a chreu llwybr newydd drwy’r twnnel, a dros y draphont gyfagos, a disgwylir bydd y gwaith wedi ei gwblhau yn y gwanwyn. Cwmni G H James cyf o Drawsfynydd sydd yn ymgymryd â’r gwaith. Mae’r cynllun yn cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.

 Yn dilyn cwblhau’r gwaith bydd posib teithio ar hyd yr hen reilffordd rhwng Tregarth a Bethesda heb orfod dilyn y ffordd fawr. Bydd hyn yn ei wneud yn haws a mwy diogel i bobl o bob oed i gerdded neu i fynd ar feic rhwng y pentrefi. Bydd hefyd yn hwyluso teithio i’r gwaith o Ddyffryn Ogwen i ardal Bangor a bydd yn atyniad i ymwelwyr hefyd, a fydd yn hwb pellach i fusnesau lleol.

 Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, Aelod Cabinet Cynllunio a Rheoleiddio:

“Ers cau’r rheilffordd bron i 60 mlynedd yn ôl mae’r twnnel a’r draphont, gyda’u hadeiladwaith arbennig, wedi mynd yn angof, ond wrth agor y llwybr eto byddant yn cael bywyd newydd. Rwyf yn edrych ymlaen yn eiddgar at weld cerddwyr a seiclwyr yn defnyddio’r twnnel a rai newydd wedd.”

 Ychwanegodd y Cynghorydd Gwen Griffith:

“Rydan ni wedi edrych ymlaen at gwblhau’r llwybr hwn ers amser maith, a nawr mae’r grant mewn lle i gwblhau’r gwaith. Bydd hwn y llwybr gorau yng Nghymru fyswn i’n tybio, hefo’r holl olygfeydd godidog.

 “Rydw i’n gobeithio y bydd y patrwm o gerdded a beicio ar hyd Llwybr Lôn Las Ogwen yn parhau ac yn cynyddu.”