Cynllun Rheoli - Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn

Mae Gwasanaeth AHNE Llŷn, Cyngor Gwynedd mewn cydweithrediad â Chyd-Bwyllgor Ymgynghorol AHNE Llŷn wedi adolygu’r Cynllun uchod, yn unol â gofynion statudol.

Yn awr, mae cyfnod o ymgynghori cyhoeddus hyd at Dachwedd 10fed 2017. Dymuna’r Gwasanaeth a’r Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol gael eich barn.

Copi o'r Cynllun Rheoli:

  • Mae copi o’r Cynllun Rheoli drafft i’w weld yn Swyddfa’r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli.
  • Ceir copïau hefyd yn Llyfrgell Pwllheli ac yng Nghanolfan Fenter Congl Meinciau, Botwnnog.
  • Mae hefyd ar gael ar y wefan hon: www.ahne-llyn-aonb.org

Gyrrwch eich sylwadau at:

Gwasanaeth AHNE Llŷn,
Adran Amgylchedd,
Cyngor Gwynedd,
Ffordd y Cob,
Pwllheli,
LL535AA

E-Bost: ahnellynaonb@gwynedd.llyw.cymru

Manylion Pellach: 01758 704 155 / 01758 704 176