Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Pwy sy'n derbyn gostyngiad?

Mae bil Treth Cyngor llawn wedi ei selio ar y dybiaeth fod dau oedolyn yn byw yn yr eiddo.

Os mai dim ond un oedolyn sy'n byw yn eich cartref, byddwch yn derbyn gostyngiad o 25% yn y bil.

 

Adolygiad disgownt sengl treth cyngor - 2014

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd Cyngor Gwynedd yn cynnal adolygiad er mwyn sicrhau mai dim ond y cartrefi hynny sydd â hawl i ddisgownt sengl treth cyngor sy’n derbyn 25% o ostyngiad yn y swm y maent yn ei dalu.

Er mwyn sicrhau bod pob disgownt a ganiateir yn gywir, bydd Cyngor Gwynedd yn gweithio gyda chwmni Northgate Information Solutions UK Ltd, darparwr gwasanaeth blaenllaw sy'n arbenigo yn y mathau hyn o adolygiadau. Bydd yr adolygiad yn cadarnhau'r disgownt ar gyfer hawlwyr gwirioneddol a nodi'r bobl hynny sy'n hawlio gostyngiad person sengl o 25% ar eu treth cyngor pan nad ydynt yn gymwys i’w dderbyn. Pan mae hawliadau anghywir yn cael eu canfod, bydd y Cyngor yn diweddu’r hawliadau ac yn ceisio adennill y gostyngiad.


Cewch fwy o wybodaeth yn y datganiad `Adolygu Disgwont Sengl Treth Cyngor` sydd wedi ei atodi isod.

 

Gostyngiadau eraill

Bydd rhai yn derbyn gostyngiad am nad ydyn nhw, neu bobl eraill sy'n byw gyda nhw, yn cael eu hystyried wrth gyfrifo faint o oedolion sy’n byw mewn eiddo. Os yw pawb sy'n byw yn yr eiddo yn cael eu diystyru at bwrpas cyfrifo Treth Cyngor, yna fe all y gostyngiad fod hyd at 50%.

Ni fyddwch yn cael eich cyfrif at bwrpas cyfrifo Treth Cyngor os ydych yn perthyn i un o’r categorïau isod:

 • myfyrwyr llawn amser, rhai sydd ar gynlluniau Hyfforddiant Ieuenctid, prentisiaid a myfyrwyr nyrsio
 • cleifion mewn ysbyty
 • pobl sydd mewn cartrefi gofal
 • pobl ag anabledd dysgu difrifol /anhwylder iechyd meddwl
 • pobl sy'n aros mewn rhai hosteli neu mewn llochesi dros nos
 • pobl 18 neu 19 oed sydd yn yr ysgol neu newydd adael yr ysgol
 • 'gofalwyr' - pobl sy'n gofalu am rhywun arall. Mae yna rai meini prawf:

- rhaid i'r gofalydd fod yn byw yn yr un eiddo â'r unigolyn sy'n derbyn gofal

- rhaid iddynt fod yn gofalu am o leiaf 35 awr yr wythnos ar gyfartaledd

- rhaid i'r unigolyn sy'n derbyn gofal fod yn derbyn rhai lwfansau sy'n cynnwys y gyfradd uchaf  neu ganolig o'r gydran gofal Lwfans Byw i'r Anabl, y gyfradd safonol neu uwch o Daliadau Annibyniaeth Personol, neu Lwfans Gweini

- ni all y person sy'n derbyn gofal fod yn briod neu blentyn dan 18 oed y gofalydd

- nid yw'n rhaid i'r gofalydd fod yn derbyn Lwfans Gofalwyr

Cofiwch y gall fod yna fwy na un person yn y cartref a all gael eu ystyried yn ofalwyr a all olygu fod y gostyngiad yn 25% neu 50% yn ddibynnol ar amgylchiadau y person sy'n derbyn gofal a pwy arall sy'n byw yn yr eiddo. 

 • gweithwyr gofal ar gyflog isel, yn gweithio fel arfer i elusennau, neu awdurdod lleol ac yn byw yn yr un eiddo â'r person sy'n derbyn gofal (mwy o fanylion ar gais)  
 • aelodau o gymunedau crefyddol nad oes ganddyn nhw unrhyw incwm na chyfalaf
 • aelodau o luoedd arfog tramor a rhai sefydliadau rhyngwladol
 • carcharorion (os nad ydynt yn y carchar am beidio â thalu treth cyngor)
 • pobl gyda breintiau diplomyddol
 • priod myfyriwr tramor sydd hefyd ddim yn ddinesydd Prydeinig

 

Os nad ydych yn derbyn gostyngiad, a chithau o'r farn y dylech neu os ydych angen rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r Gwasanaeth Treth Cyngor ar (01286) 682700 / 682701 neu TrethCyngor@gwynedd.gov.uk

Os yw eich cais wedi ei wrthod cofiwch fod hawl gennych i apelio yn gyntaf i'r Cyngor (manylion uchod) a dim ond os y gwrthodir eich apêl yna wedyn i'r Tribiwnlys Prisio. Fe anfonir fanylion y Tribiwnlys ar wrthod unrhyw apêl.

Fe all gostyngiad gael ei ôl-ddyddio ond bydd rhaid cael prawf digonol i gefnogi unrhyw ôl-ddyddio.

Os ydych wedi derbyn gostyngiad, a bod eich sefyllfa wedi newid mae'n rhaid i chi roi gwybod i'r Cyngor. Os na fyddwch yn gwneud hyn, mae'n bosib y bydd rhaid i chi dalu dirwy.

 
Gostyngiad Anabledd

Mae'n bosib i chi dderbyn gostyngiad os oes ystafell (neu le ychwanegol) yn eich cartref sydd wedi ei addasu'n arbennig ar gyfer rhywun sy’n anabl, a sy'n cael ei ddefnyddio gan yr unigolyn hwnnw’n bennaf. Gall fod yn ystafell ymolchi ychwanegol, er enghraifft, neu'n ail gegin, yn lle ychwanegol ar gyfer cadair olwyn neu'n ystafell wely ar lawr isaf cartref dau lawr. Rydym yn rhoi'r gostyngiad hwn er mwyn sicrhau nad oes unrhyw un sydd angen mwy o le (neu gyfleusterau arbennig) ar gyfer rhywun anabl yn gorfod talu rhagor o dreth.

Ni fydd gostyngiad i'w gael os mai'r unig ran o'ch cartref sydd wedi ei addasu yw eich cegin arferol, eich ystafell ymolchi arferol neu’r toiled arferol.

 
Gostyngiad Treth Cyngor

O ganlyniad i ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU, o 1 Ebrill 2013 disodlwyd Budd-dal Treth Cyngor yn genedlaethol gan gynlluniau lleol ac yn cael ei ail-enwi’n Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor. Mae Llywodraeth Cymru wedi dylunio un cynllun i’w ddefnyddio gan bob Cyngor yng Nghymru.

Mae'r Cynllun Gostyngiad Treth Cyngor yn destun prawf incwm, ac os ydych yn cael credyd pensiwn, gymhorthdal incwm neu ar incwm isel mae'n bosib y gellwch fod yn gymwys i ostyngiad.

Am fwy o wybodaeth am fudd-daliadau neu Gynllun Gostyngiad Treth Cyngor, ewch i'r adran budd-dal tai a chynllun gostyngiad treth y Cyngor ar y wefan hon neu anfonwch e-bost at gostyngiadtc@gwynedd.gov.uk 


Atodiadau

Adolygiad disgownt sengl treth cyngor.pdfpdf (pdf, 46k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/10/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]