Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cynllunio > Y broses gynllunio
 

Ffactorau a all effeithio ar eich cais cynllunio

Mae nifer o ffactorau a all effeithio ar y math o gais cynllunio y byddwch angen ei gyflwyno ac ar lwyddiant eich cais cynllunio.

 • Polisïau cynllunio lleol - bydd pob penderfyniad yn seiliedig ar y polisïau cynllunio lleol. Am ragor o wybodaeth ac i weld y polisïau lleol, ewch i'r adran polisi cynllunio ar y wefan hon.

 

 • Natur, bywyd gwyllt a bioamrywiaeth - byddwch angen ystyried effaith eich datblygiad ar fywyd gwyllt. Mae llawer o anifeiliaid, planhigion a chynefinoedd wedi eu gwarchod (er enghraifft ystlumod a moch daear). Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dudalen natur, bywyd gwyllt a bioamrywiaeth neu drwy fynd i wefan y Porth Cynllunio.

 

 • Rheolaeth adeiladu - gyda rhai datblygiadau mae'n bosib fod angen caniatâd rheolaeth adeiladu. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr adran rheolaeth adeiladu ar y wefan hon ac ar wefan y Porth Cynllunio.

 

 • Dyluniad - Mae gan y Cyngor ganllawiau i gynorthwyo a chynghori ar ddatblygu arferion dylunio da sy'n gwella ansawdd yr amgylchedd a bywyd trigolion Gwynedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y taflenni gwybodaeth ar y wefan hon.

 

 

 

 • Iechyd yr amgylchedd - mae Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd yn gyfrifol am ddiogelwch pawb sy’n byw neu yn gweithio yn yr ardal. Bydd unrhyw ddatblygiad a allai amharu ar ddiogelwch (e.e. llygredd aer / sŵn / llwch) angen ei ystyried gan Swyddog Iechyd yr Amgylchedd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Porth Cynllunio.

 

 • Coed a gwrychoedd - mae llawer o goed wedi eu gwarchod gan Orchymyn Diogelu Coed sy’n golygu y byddwch angen caniatâd cyn y gallwch eu torri neu eu tocio. Hefyd, mae angen rhoi gwybod yn ffurfiol i'r Cyngor os ydych eisiau cael gwared ar rai mathau o wrychoedd. Am ragor o wybodaeth edrychwch ar:

 

 • Eich cymdogion - mae’n bosib y bydd eich datblygiad yn cael effaith ar eich cymdogion ac efallai y dylech ystyried hyn wrth wneud eich cynlluniau. Bydd gan eich cymdogion, fel pawb arall, yr hawl i roi sylwadau ffurfiol ar eich datblygiad yn ystod y broses ymgynghori. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Porth Cynllunio.

 

 • Goleuadau - nid yw rheolau cynllunio yn effeithio ar oleuadau cyffredin y tu mewn i gartref. Mae amodau cynllunio yn rheoli goleuadau y tu mewn a'r tu allan i ddatblygiad - er enghraifft, hysbysebion wedi eu goleuo (mewnol / allanol).  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Porth Cynllunio.

 

 

 • Adeiladau rhestredig – os yw eich datblygiad yn ymweud âg adeilad rhestredig, neu os yw'n effeithio mewn unrhyw ffordd ar adeilad o'r fath, bydd cyfyngiadau yn bodoli. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn:

 

 • Mynediad / priffyrdd – bydd mynediad i’ch datblygiad yn cael ei ystyried o safbwynt diogelwch ffyrdd fel rhan o’r cais. Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan y Porth Cynllunio neu cysylltwch â Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

 

 • Traffig – bydd cynnydd yn lefel traffig o ganlyniad i ddatblygiad yn cael ei ystyried, yn ogystal ag a yw’n debygol o achosi problemau traffig. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.

 

 • Parcio -  bydd darpariaeth parcio yn cael ei hystyried gyda cheisiadau am ddatblygiadau. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd Cyngor Gwynedd ar 01766 771000.
   
   
 • Llifogydd - os yw lleoliad eich datblygiad mewn perygl o lifogydd rhaid i'r Cyngor fod yn fodlon bod cyfiawnhad i’r cynnig a bod canlyniadau posib y llifogydd yn dderbyniol. Am ragor o wybodaeth ac i weld os yw eich datblygiad mewn perygl o lifogydd ewch i wefan Llywodraeth Cymru

 

 • Cyfamodau - yn ddibynnol ar yr amodau ynghlwm â’ch perchnogaeth / les i’r eiddo, mae’n bosib y byddwch angen caniatâd rhywun arall cyn gwneud unrhyw waith ar yr eiddo. Am ragor o wybodaeth ewch i wefan y Porth Cynllunio.

 

 

 • Tai fforddiadwy - mae'r Cyngor yn ymdrechu i gynyddu'r ddarpariaeth o dai fforddiadwy o fewn cymunedau'r sir. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn yr adran Tai Fforddiadwy ar y wefan hon.

 

 • Mabwysiadu a chysylltu carthffosydd - ar 1 Hydref 2012 daeth newidiadau pwysig i rym o ran unrhyw waith adeiladu sy'n cysylltu â'r rhwydwaith carthffosydd cyhoeddus yn ardal weithredu Dŵr Cymru. Mae rhagor o wybodaeth ar wefan Dŵr Cymru.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 30/05/2014
 

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]