Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Rhagfyr
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Rhagfyr |
 

Diwrnod gwybodaeth tai gofal ychwanegol Porthmadog

Hafod y Gest
Cynllun ar gyfer tai gofal ychwanegol ar safle Hafod y Gest

Cynhaliwyd diwrnod gwybodaeth lwyddiannus ym Mhorthmadog yn darparu manylion i bobl leol ynglŷn â chynllun cyffrous Cyngor Gwynedd a Tai Eryri i fuddsoddi £6.5miliwn mewn tai gofal ychwanegol modern yn y dref ar gyfer bobl hŷn.

Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd dydd Gwener 9 Rhagfyr, yn gyfle i’r cyhoedd weld cynlluniau’r datblygiad newydd ac i ddarganfod mwy am yr adnoddau eang a’r gofal fydd ar gael diolch i’r cyfleusterau diweddaraf.

Byddai’r datblygiad – sydd wedi di glustnodi ar gyfer safle Hafod y Gest yn y dref – yn rhoi’r cyfle i bobl hŷn gydag anghenion tai a gofal i brynu, ran-brynu neu rentu eu fflatiau eu hunain o fewn y datblygiad.

Bwriedir i gynllun terfynol y datblygiad gael ei ystyried yn amodol â ymgynghoriaeth leol gan Gymdeithas Tai Eryri. Ar hyn o bryd fodd bynnag, mae cynlluniau ar gyfer 27 fflat dwy ystafell wely a 15 fflat un ystafell wely yn ogystal ag amrywiaeth o gyfleusterau cymunedol yn cynnwys lolfa ac ystafell fwyta, ystafelloedd hobi a gweithgareddau, gerddi, ac ystafelloedd ar gyfer ymwelwyr lle gall ffrindiau a theuluoedd aros dros nos.
 
Os bydd y cynlluniau yn cael eu cymeradwyo gan y Cyngor llawn, bydd y datblygiad yn Hafod y Gest yn llawer mwy nag adeilad, bydd yn gymuned glos gyda digonedd o gyfleoedd i breswylwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog a chymdeithasol beth bynnag eu hanghenion os ydynt yn dymuno.

Dywedodd Dafydd P Lewis, Cyfarwyddwr Corfforaethol Cyngor Gwynedd: “Mae’r datblygiad cyffrous hwn wedi cael ei gynllunio yn arbennig i gynnig y gorau o ddau fyd ar gyfer bobl hŷn – cael byw yn annibynnol ar eu haelwyd eu hunain ond gyda’r tawelwch meddwl bod gofal a chefnogaeth ar gael ddydd a nos ar eu cyfer os bo angen.

“Bydd y math o ofal a llety fydd ar gael yn ddibynnol ar anghenion yr unigolyn. Pe byddai sefyllfa'r unigolyn yn newid - er enghraifft, os ydynt yn cael gwaeledd neu godwm - bydd lefel y gofal a’r gefnogaeth yn adlewyrchu’r angen.

“Yn allweddol, os bydd iechyd person sy’n byw yn y tai gofal ychwanegol yn dirywio i’r pwynt o fod angen gofal a chefnogaeth iechyd dyrys 24-awr y dydd, bydd yn bosibl ei ddarparu yn y cartref, fel y byddai yn eu hen gartref.

“Byddai’r gost i’r unigolyn o fyw mewn tai gofal ychwanegol hefyd yn sylweddol llai na mewn cartref gofal traddodiadol.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Wyn Williams, Arweinydd Portffolio Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Gwynedd: “Roedd hi’n braf gweld cymaint o bobl yn dod draw i’r diwrnod gwybodaeth dydd Gwener ac i swyddogion o’r Cyngor a Tai Eryri gael cyfle i esbonio yn fanwl sut bydd y datblygiad yn gweithio a sut bydd amodau byw yn well ar gyfer bobl hŷn yn ogystal â chynnig llawer mwy o annibyniaeth iddynt na mae gofal preswyl traddodiadol yn ei wneud.

“Dyddiau yma mae pobl yn iachach wrth iddynt heneiddio ac mae eu disgwyliadau o safon byw yn cynyddu - beth bynnag ydi eu hanghenion gofal, mae pobl eisiau byw efo urddas yn eu cartrefi eu hunain am gyn hired ag sy’n bosibl.

“Rydym yn credu bod y cynigion hyn ar gyfer Porthmadog yn cynnig cyfle cyffrous i adeiladau cartrefi modern a chyfforddus o fewn y tai gofal ychwanegol fyddai’n darparu gwasanaeth a gofal o’r radd flaenaf ar gyfer bobl hŷn Eifionydd.

“Rydw i’n yn deall gall newid fod yn anodd ac rydym yn cydymdeimlo yn llwyr gyda’r rhai fydd yn cael eu heffeithio gan y newid a’u teuluoedd. Os yw’r Cyngor yn penderfynu symud ymlaen efo’r prosiect, gallwn sicrhau preswylwyr a’u teuluoedd nad oes disgwyl iddynt symud allan o Hafod y Gest nes bydd cartref addas, sy’n darparu ar gyfer eu hanghenion, ar gael ar eu cyfer. Mae’r Cyngor yn ymrwymedig i sicrhau, ble bynnag yn bosibl, y bydd ffrindiau a theuluoedd yn cael eu hadleoli efo’i gilydd.”

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]