Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Canlyniadau TGAU Gwynedd 2011


Canlyniadau arholiadau disgyblion ysgolion Gwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi talu teyrnged i holl fyfyrwyr y Sir sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau canlyniadau ardderchog yn arholiadau TGAU eleni.

Wrth longyfarch y disgyblion ar eu llwyddiant, dywedodd Dewi R. Jones, Pennaeth Addysg, Cyngor Gwynedd:

“Mae canlyniadau TGAU yn dda eto eleni ac yn dyst i ymroddiad ein pobl ifanc a’u hathrawon a chefnogaeth  y rhieni. Gallwn fod yn falch iawn o lwyddiant addysgol ein pobl ifanc - ffactor allweddol i ddyfodol y Sir. Hoffwn longyfarch pob un sydd wedi llwyddo yn yr arholiadau, ac yn benodol y rhai hynny sydd wedi ymdrechu'n galed  ac wedi cyflawni eu potensial – nid yw ystadegau moel bob amser yn adlewyrchu hyn.

“Mae’r canrannau a enillodd raddau A* ac A [20.8%] a graddau A*-C [70.5%] yn uwch na’r ffigyrau cenedlaethol [19.5% a 66.5%] – mae hyn yn ganmoladwy iawn.

“Yn yr un modd, mae’r canran sydd wedi llwyddo i ennill A*-G [99.5%] yn uwch na’r ffigwr cenedlaethol o 98.7% ac yn adlewyrchu’r pwyslais a roddir yn ysgolion Gwynedd ar sicrhau bod pob un unigolyn yn cael y gefnogaeth angenrheidiol a’r anogaeth i lwyddo.”

Nododd hefyd fod y canlyniadau yn dda ar draws y gwahanol bynciau.

Ychwanegodd Dewi Jones: “Mae ansawdd y canlyniadau yn dderbyniol iawn ymhob un o’r pynciau ond mae’n bleser nodi bod canrannau llwyddiant yn y pynciau craidd yn parhau yn dda ac yn adlewyrchu’r pwyslais a roddir ar osod sylfeini cadarn yn y sgiliau sylfaenol. Mae canrannau llwyddiant mewn pynciau unigol megis Busnes, Ffrangeg, Hanes,  Cerdd, Addysg Gorfforol a Dylunio a Thechnoleg hefyd yn dda.

“Carwn ddymuno’n dda i bob un o’n pobl ifanc wrth iddynt symud ymlaen yn eu haddysg a hyfforddiant.”

Dywedodd y Cynghorydd Liz Saville Roberts, Arweinydd Portffolio Addysg Cyngor Gwynedd:

“Mae’r rhain yn ganlyniadau da eto eleni – mae’r disgyblion i’w llongyfarch yn fawr. Mae llwyddiant pob un o’n pobl ifanc yn allweddol bwysig i ddyfodol Gwynedd. Byddwn am ddiolch i’r athrawon am eu gwaith caled a chyson ac am baratoi’r disgyblion mor drylwyr ar gyfer yr arholiadau.”

 

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 25/08/2011
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]