Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Proses ymgynghori Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru


Trin gwastraff

Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru yn cyhoeddi dyddiad cau ar gyfer ymatebion i’r ymgynghoriad ac yn trefnu sesiwn galw heibio ychwanegol

Mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC), partneriaeth o Gyngor Sir y Fflint, Cyngor Sir Ynys Môn, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cyngor Sir Ddinbych a Chyngor Gwynedd, wedi cyhoeddi’r dyddiad cau i’r cyhoedd i ymateb i’r broses ymgynghori sy’n cael ei gynnal  ar hyn o bryd.

Mae’r Bartneriaeth wedi cyhoeddi y dylai ymatebion gael eu dychwelyd erbyn 5pm ar Ddydd Gwener 23 Medi 2011. Dechreuodd y broses ymgynghori ym mis Mehefin 2011 wrth gynnal sesiynau gyda Chynghorwyr o’r pum awdurdod partner.

Mae cyfres o sesiynau galw heibio eisoes wedi eu cynnal yn Ynys Môn a Sir y Fflint, gyda sesiynau pellach wedi eu trefnu ar gyfer diweddarach ym mis Awst yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Gwynedd. Mae’r Bartneriaeth hefyd yn cyhoeddi sesiwn galw heibio ychwanegol yn Sir y Fflint (manylion isod).

Meddai’r Cynghorydd Eryl Williams, Cadeirydd Cydbwyllgor PTGGGC: “Rydym yn hapus gyda sut mae’r sesiynau galw heibio wedi mynd hyd yn hyn. Er mai dyddiau cynnar ydi hi i’r prosiect, mae’n dda gweld trigolion yn dangos diddordeb ac yn edrych i chwarae rhan yn y broses.”

Dywedodd y Prif Weithredwr Arweiniol i’r prosiect a Chyngor Sir y Fflint, Colin Everett: “Hoffwn annog trigolion Gogledd Cymru i gymryd rhan yn y broses ymgynghori, ac i ddod i un o’r sesiynau galw heibio sydd yn weddill hefyd.”

Y lleoliadau a’r dyddiadau ar gyfer gweddill y sesiynau galw heibio yw:-

CONWY:
Canolfan Fusnes Conwy, Junction Way, Llandudno Junction, LL31 9XX - Dydd Mawrth 30ain Awst, 2pm-7pm

GWYNEDD:
Canolfan Penrallt, Ffordd Caergybi, Bangor, LL57 2EU - Dydd Mercher 31ain Awst, 2pm-7pm
Ty Siamas, Sgwâr Eldon, Dolgellau LL40 1PY - Dydd Gwener 2il Medi, 2pm-7pm

SIR DDINBYCH:
Canolfan Gymunedol Ffordd Wellington, Rhyl, LL18 1LE - Dydd Iau 1af Medi, 2pm-7pm

SIR Y FFLINT:
Cyngor Tref Cei Connah, Adeilad y Cei, Ffordd Fron, Cei Connah, CH5 4PJ - Dydd Iau 8ed Medi, 2pm-7pm

Gallwch ddarganfod mwy, a chwblhau holiadur ymgynghorol ar wefan y prosiect, www.ptgggc.org

Y cam nesaf yn y broses gaffael yw i’r cynigwyr gyflwyno eu datrysiadau manwl, ac mae rhaid iddynt ei wneud yn Nhachwedd eleni. Bydd y rhain yn cael eu gwerthuso’n drwyadl, cyn y gwneir argymhellion i’r Pwyllgor Aelodau ynglŷn â dad-ddethol unrhyw gynigydd. Bydd y cynigwyr sy’n weddill yna’n cyflwyno eu tendrau terfynol yng Ngwanwyn 2012 a bydd y cynigydd a ffefrir yn cael ei benodi yn hwyr yn 2012 / gynnar yn 2013. Yna byddai cais cynllunio’n dilyn.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 20/07/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]