Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2011 > Awst
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Awst |
 

Wythnos Genedlaethol Ymwybyddiaeth Baw Ci yn mynd a’r maen i’r wal yng Ngwynedd a Môn

Ymgyrch atal baw ci
Ymgyrch atal baw ci

Mae Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn wedi ymuno yn ymgyrch genedlaethol Ymddiriedolaeth y Cŵn i fynd i’r afael â pherchnogion cŵn anghyfrifol sy’n gadael i’w hanifeiliaid faeddu mewn mannau cyhoeddus.

Mae’r ddau Gyngor wedi bod yn gweithio'n glos â mudiad Cadwch Gymru’n Daclus a Heddlu Gogledd Cymru er mwyn lledaenu neges Wythnos Codi Ymwybyddiaeth Baw Ci y gall baw ci fod yn niweidiol i’r iechyd a gall hefyd gael effaith andwyol ar yr amgylchedd a’r gymuned.

Cynhaliwyd cyfres o ddyddiau ymgyrch yn Abermaw, Dolgellau, Criccieth, Pwllheli, Bangor, Bethesda a Llanfairpwll. Rhannwyd cannoedd o becynnau clirio baw ci rhad ac am ddim a bu swyddogion y Cyngor yn sgwrsio ag aelodau’r cyhoedd am y broblem.

Dywedodd Clarissa Baldwin o’r Ymddiriedolaeth Cŵn: “Mae’r Ymddiriedolaeth yn benderfynol o fynd i’r afael â phroblem baw ci yng Ngogledd Cymru ac rydw i’n mawr obeithio y  bydd yr wythnos ymgyrch yn tanlinellu pwysigrwydd clirio ar ôl eich ci. Roedd yn galonogol gweld fod cynifer o bobl eisoes yn mynd a bagiau pwrpasol efo nhw wrth fynd a’r ci am dro. Dim ond lleiafrif anghyfrifol sy’n rhoi enw drwg i gŵn.

“Rydan ni eisiau i bobl fedru mwynhau mannau cyhoeddus glan a thaclus ym mhob rhan o Ogledd Cymru drwy gydol y flwyddyn ac os gall pob unigolyn gofio i ddefnyddio bagiau baw ci bob tro bydd yn wneud byd o wahaniaeth.”

Dywedodd Tony Burgess, Prif Swyddog Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Ynys Môn: “Mae gadael baw ci ar y stryd yn afiach ac yn achosi nifer fawr o gwynion i gynghorau lleol bob blwyddyn. Mae baw ci yn cario haint  all gael effaith ddifrifol ar bobl, gall gario wyau parasit all achosi i blant fynd yn ddall.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd: “Roedd yn galonogol iawn i weld y ddau gyngor a phartneriaid eraill yn cydweithio i gefnogi ymgyrch flynyddol yr Ymddiriedolaeth Cŵn. Mae’r gwaith yma yn gwneud cyfraniad mawr tuag at addysgu rhai perchnogion cŵn am eu cyfrifoldebau er budd iechyd a lles pobl eraill, yn ogystal â’u hatgoffa fod peidio glanhau ar ôl eich ci mewn man cyhoeddus yn drosedd.”

Gall perchnogion cŵn sy’n troseddu wynebu dirwy yn y fan a’r lle o £75, neu ddirwy hyd at £1,000 petai’r mater yn mynd gerbron llys.

Dengys arolwg diweddar gan Cadwch Gymru’n Daclus fod baw ci yn broblem ar 14% o strydoedd Cymru, ar gyfartaledd. Mae’r ddau gyngor yn galw ar y cyhoedd i adrodd am bobl sy’n troseddu dro ar ôl tro ac i ddweud am ardaloedd ble mae’r broblem yn ddrwg. Bydd unrhyw wybodaeth a roddir yn gwbl gyfrinachol.

I adrodd am berchnogion cŵn anghyfrifol yng Ngwynedd ffoniwch 01766 771000 neu ewch i’r wefan www.gwynedd.gov.uk/gwnewch-o-ar-lein a dewis 'Adrodd'.

I dderbyn pecyn clirio baw ci rhad ac am ddim Cyngor Gwynedd ffoniwch 01766 771000.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 10/01/2012
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]