Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Cyngor Gwynedd yn cefnogi pwerau deddfu llawn i’r Cynulliad

Mae Cyngor Gwynedd wedi penderfynu yn unfrydol i gefnogi pwerau deddfu llawn o fewn yr adrannau sydd wedi eu datganoli, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae’r cynnig - a gafodd ei gefnogi gan Gynghorwyr o bob grŵp gwleidyddol ar Gyngor Gwynedd - yn datgan bod Cyngor Gwynedd yn cefnogi pwerau deddfu llawn i’r Cynulliad Cenedlaethol o fewn y meysydd sydd wedi’u datganoli, ac y byddai hyn yn cyflymu a’n cryfhau'r broses ddemocrataidd yng Nghymru er budd llywodraeth leol a chenedlaethol.

Dywedodd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd:

“Rwy’n falch iawn fod Cynghorwyr Gwynedd o bob lliw gwleidyddol wedi cefnogi’r cynnig synnwyr cyffredin hwn.

“Fel Cyngor rydym o farn unfrydol y byddai gwasanaethau lleol yng Nghymru yn cael budd os bydd y dull presennol cymhleth, llafurus ac araf o ddatganoli grym o Lundain i Gymru yn cael ei amnewid.

“Byddai hyn yn golygu y byddai gan ein Cynulliad Cenedlaethol bwerau deddfu llawn ym mhob maes polisi sydd wedi ei ddatganoli. I’w roi yn syml, byddai’n golygu y gall y Cynulliad weithredu polisïau ym mhob maes llywodraeth sydd wedi ei ddatganoli, heb orfod gofyn caniatâd Llywodraeth Prydain ar gyfer pob achos unigol.

“Fel Cyngor rydym yn gweithio gyda’r Cynulliad Cenedlaethol yn ddyddiol i ddatblygu a dosbarthu polisïau lleol ar gyfer cymunedau Gwynedd. Rydym yn credu y byddai sicrhau pwerau deddfu llawn i’r Cynulliad yn golygu gwell atebolrwydd a thryloywder ar lefel genedlaethol ar gyfer y polisïau sy’n effeithio gwasanaethau lleol.

“Byddai hyn yn caniatáu’r Cyngor i gynllunio i’r dyfodol yn effeithiol mewn ffordd ddiogel, gan wybod na fyddwn yn cael ein gadael mewn penbleth wrth i bolisïau cenedlaethol sy’n effeithio’r Cyngor weithio’n araf drwy bwyllgorau San Steffan, a chael eu torri a’u newid ar hyd y ffordd.

“Efallai yn bwysicach na dim, byddai’n cryfhau’r berthynas rhwng llywodraeth leol a chenedlaethol a’i gwneud yn haws i gynghorau fel Gwynedd i sefyll  a chefnogi ein cymunedau.

“Er enghraifft ym maes tai fforddiadwy lle’r ydym ni fel Cyngor wedi bod yn galw ers nifer o flynyddoedd am newid polisi er mwyn sicrhau ein bod yn gallu gosod yr ‘hawl i brynu’ i un ochr mewn ardaloedd lle mae pwysau aruthrol am dai megis ardaloedd gyda chyfran uchel o ail dai. Er i Lywodraeth Cymru gytuno gyda ni mae hi wedi cymryd tan 2010 i’r Gweinidog Jocelyn Davies allu taclo’r mater oherwydd amharodrwydd Llywodraeth San Steffan i ganiatau’r ddeddfwriaeth. Byddai sicrhau pwerau deddfu llawn i’r Cynulliad Cenedlaethol yn golygu y gallwn fel Cyngor lobio Gweinidogion Cymru gan wybod y gallwn ddylanwadu deddfwriaeth yn uniongyrchol.”



Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]