Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Cymrwch ofal dros y ‘Dolig

Neges ar ran Bwrdd Lleol Diogelu Plant (BLDP) Gwynedd a Môn a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae BLDP Gwynedd a Môn yn rhybuddio teuluoedd, yn enwedig rheini sydd â phlant ifanc, i gymryd gofal o beryglon tân dros gyfnod yr ŵyl.

Mae’r ddau fudiad yn rhybuddio pobl i beidio gwneud y Nadolig hwn yn un i’w gofio am y rhesymau anghywir, gan fod y tebygolrwydd o gael tân yn y cartref yn codi yn sylweddol yr adeg yma o’r flwyddyn.

Ar gyfartaledd mae Gwasanaeth Tân Gogledd Cymru yn cael eu galw allan i un neu ddau o dannau mewn cartrefi pob diwrnod.  Ar ddiwrnod Nadolig a dydd Gŵyl San Steffan mae’r nifer yma yn codi i ddau neu dri thân bob dydd, a dros gyfnod y flwyddyn newydd mae’n codi eto i rhwng tri a phedwar tân bob dydd.

Dywedodd Gareth Griffiths, Uwch Swyddog Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru:

“Mae tân yn y cartref yn gallu lladd - rhaid i ni gymryd y perygl yma o ddifrif a gofynnwn i’r cyhoedd weithio efo ni i leihau’r tebygolrwydd o gael tân yn y cartref.

“Beth am roi larwm mwg ar eich rhestr anrhegion Nadolig eleni?

“Gall tywydd oer effeithio'r batri yn eich larwm, felly cofiwch roi prawf wythnosol i’ch holl larymau a chysylltu efo ni yn syth os nad ydyw’n gweithio.”

Ychwanegodd Iwan Trefor Jones, Cadeirydd BLDP Gwynedd a Môn: “Adeg yma o’r flwyddyn mae pobl yn naturiol yn treulio mwy o amser yn y cartref efo’u plant, yn mwynhau'r dathliadau. Byddwn yn annog pawb i fod yn wyliadwrus o’r perygl tân yn eu cartrefi eu hunain.

“Er enghraifft gall addurniadau neu ganhwyllau Nadolig achosi tân yn hawdd, gall plant yn chwarae yn y tŷ achosi damwain o’r fath.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig archwiliadau diogelwch tân yn y cartref yn rhad ac am ddim i holl drigolion Gogledd Cymru. Yn ystod archwiliad diogelwch tân yn y cartref, bydd aelod o'r Gwasanaeth yn ymweld â'ch cartref, eich helpu i lunio cynllun dianc mewn tân, yn rhoi cynghorion ar ddiogelwch tân yn y cartref, ac os oes angen, yn gosod larymau mwg newydd am ddim. Am archwiliad diogelwch tân yn y cartref, ffoniwch ein llinell ffôn 24 awr ar 0800 169 1234, ewch i www.gwastan-gogcymru.org.uk neu e-bostiwch dtc@gwaastan-gogcymru.org.uk

Cynghorion Diogelwch Tân dros y Nadolig
- Sicrhewch fod y ffiwsys cywir wedi eu gosod mewn plygiau, eu bod wedi eu gwifro'n gywir ac nad yw'r gwifrau wedi gwisgo nac wedi eu niweidio mewn unrhyw ffordd
- Peidiwch â gorlwytho socedi trydan
- Diffoddwch a thynnwch y plwg ar oleuadau Nadolig ac unrhyw offer arall nad ydynt yn hanfodol pan nad ydynt yn cael eu defnyddio a chyn mynd allan neu i'r gwely
- Peidiwch byth â gadael bwyd yn coginio heb neb yn ei wylio - diffoddwch y stôf bob amser pan fyddwch yn gadael y gegin
- Peidiwch â choginio pan fyddwch o dan ddylanwad alcohol - gall effeithio'ch gallu'n ddifrifol
- Peidiwch â defnyddio goleuadau addurniadol y tu allan os ydynt wedi eu bwriadu ar gyfer eu defnyddio y tu mewn, hyd yn oed os byddant wedi eu cysgodi rhag y tywydd
- Peidiwch byth â gadael canhwyllau'n llosgi heb neb yn eu gwylio na'u gosod yn agos at y goeden Nadolig, dodrefn neu lenni
- Mae addurniadau'n llosgi'n hawdd iawn - peidiwch â'u gosod ar oleuadau neu wresogyddion
- Gwnewch yn siŵr fod unrhyw sigarennau wedi eu diffodd yn llwyr
- Cadwch gardiau, hosanau, anrhegion, addurniadau a hen bapur lapio ym mhell o lefydd tân agored a gwresogyddion
- Cadwch goed Nadolig go iawn yn glir oddi wrth danau a ffynonellau gwres eraill gan eu bod yn hylosg iawn, yn enwedig wrth iddynt sychu
- Cynlluniwch lwybr dianc pe digwydd tân a gwnewch yn siŵr fod eich gwesteion i gyd yn gwybod ble mae allweddi'r ffenestri a'r drysau
- Cofiwch - mae larymau mwg yn achub bywydau. Maen nhw'n darganfod mwg yng nghyfnod cynharaf tân, gan roi amser gwerthfawr i ddianc
- Sicrhewch fod pob larwm mwg yn gweithio - peidiwch â thynnu'r batris ohonynt i'w defnyddio mewn anrhegion Nadolig newydd.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 22/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]