Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Amser i Ddisgleirio – Lansio Gwobrau Gofal Cymdeithasol 2011

Mae timau a sefydliadau gofal cymdeithasol yng Ngwynedd yn cael eu hannog i arddangos eu gwaith yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol 2011.

Cyngor Gofal Cymru sy’n trefnu’r gwobrau, ac maent yn rhoi cyfle i ddarparwyr gofal cymdeithasol gael eu cydnabod fel y gorau yn y sector ac yn amlygu arferion gorau sydd wedi gweddnewid gwasanaethau i bobl leol.

Mae’r gwaith buddugol yn cael ei rannu â sefydliadau eraill mewn gweithdai dysgu er mwyn helpu i godi safonau yn y sector ledled Cymru.

Meddai Rhian Huws Williams, Prif Weithredwr Cyngor Gofal Cymru, “Dyma gyfle i’r gweithlu gofal cymdeithasol ddisgleirio ac rydym yn annog timau, grwpiau a sefydliadau yng Ngwynedd i fanteisio ar y cyfle hwn i ddangos eu gwaith da wrth ddarparu gwasanaethau hanfodol i gymaint o bobl.

“Amcan y Gwobrau yw darganfod, cydnabod a dathlu arferion gorau sydd wedi helpu i weddnewid gwasanaethau gofal cymdeithasol.

“Yn ogystal â chydnabod llwyddiant, mae’r Gwobrau yn sicrhau bod arferion gorau yn cael eu rhannu gydag eraill, sydd, yn eu tro, yn gwella gwasanaethau i ddefnyddwyr a chynhalwyr ledled Cymru.”

Mae naw categori yn y Gwobrau Gofal Cymdeithasol ac maent yn agored i bob tîm, grŵp neu sefydliad ledled y sector gofal cymdeithasol yng Nghymru; asiantaethau preifat, gwirfoddol neu statudol. 

Gall gwasanaethau fod yn rhai preswyl neu gymunedol, mawr neu fach ac yn gweithio gyda phlant neu oedolion. 

Anogir ceisiadau sy’n cefnogi amcanion strategaeth ddeng mlynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru i foderneiddio gwasanaethau a darparu gofal mwy hygyrch a llai amhersonol i bobl.

Y naw categori ar gyfer 2011 yw;

  • Recriwtio a chadw gweithwyr yn effeithiol
  • Dysgu gyda’n gilydd
  • Cynnal annibyniaeth
  • Cefnogi ymyrraeth effeithiol gyda phlant a’u teuluoedd
  • Gyrfa i’w dewis
  • Dylanwad defnyddwyr a chynhalwyr ar ffurf gwasanaethau
  • Gweithwyr cymdeithasol yfory
  • Gwella darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg
  • Cefnogi unigolion o gefndir du ac ethnig lleiafrifol

Meddai Gwenda Thomas AC, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, sy’n cefnogi’r Gwobrau, “Gwyddom fod gwasanaethau gofal cymdeithasol o safon yn gallu gweddnewid bywydau pobl er gwell, trwy weithio’n uniongyrchol gydag unigolion a theuluoedd ac yn eu cymunedau.

“Maen nhw’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i ansawdd bywyd llawer o bobl sy’n agored i niwed ac maen nhw’n haeddu cael cydnabyddiaeth a chlod am eu gwaith.

“Mae’r Gwobrau Gofal Cymdeithasol yn dod â’r gwaith gorau i sylw pawb a byddwn yn annog darparwyr gofal yng Ngwynedd i ystyried cymryd rhan yn y gwobrau clodfawr hyn."

Mae pecyn cais ar gyfer y Gwobrau Gofal Cymdeithasol ar gael ar wefan Cyngor Gofal Cymru yn www.cgcymru.org.uk neu drwy ffonio Denise French ar 029 2078 0687.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 4 Chwefror 2011 a chyhoeddir enwau’r enillwyr mewn seremoni arbennig yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 23 Mehefin 2011.

*I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch Alison Watkins ar 07854 386054 neu anfonwch e-bost at Alison.watkins@ccwales.org.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 07/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]