Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2010 > Rhagfyr
 

Cyngor yn sefydlu cronfa benthyciadau Gwynedd o £3 miliwn

Mae Cyngor Gwynedd yn sefydlu cronfa benthyciadau lleol arloesol o £3 miliwn i gefnogi cwmnïau lleol sy’n ei chael yn anodd sicrhau benthyciadau gan y banciau.

Y cyntaf o’i fath yng Nghymru – bydd cronfa benthyciadau Gwynedd ar agor i fusnesau bach a chanolig eu maint sydd wedi eu lleoli yn y sir. Bydd y gronfa yn darparu benthyciadau o rhwng £25,000 hyd £100,000 gyda’r cyfle i fenthyg symiau mwy os bydd y diogelwch perthnasol yn ei le.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

“Mae cwmnïau bach a chanolig eu maint yn allweddol i economi Gwynedd. Wrth feddwl yn greadigol, ac ymateb i’r hyn y mae cwmnïau lleol wedi ei ddweud wrthym ni, mae Cyngor Gwynedd yn gwneud popeth y gallwn ni i gynnig y cymorth y mae ein busnesau ei angen

“Mae’r fenter gyffrous a blaengar yma yn dangos fod Cyngor Gwynedd wedi ymrwymo i wneud popeth o few nein gallu i gefnogi busnesau’r sir. Mae cronfa benthyciadau Gwynedd - y cyntaf o’i fath yng Nghymru - yn tanlinellu’r ffaith ein bod yn barod i gymryd camau ymarferol er mwyn creu’r amgylchedd orau bosib lle y gall busnesau lleol lwyddo.

“Yn wir, mae’r math yma o fesur arloesol yn rhywbeth yr ydym ni fel Cyngor yn awyddus ei ddyblygu mewn meysydd eraill er mwyn gwneud gwahaniaeth i Wynedd.”

Dangosodd gwaith ymchwil a gynhaliwyd fel rhan o gynllun gweithredu “Ymateb i’r Dirwasgiad” Cyngor Gwynedd  fod cwmnïau lleol hyfyw yn ei chael hi’n anodd iawn i sicrhau benthyciadau gan y banciau yn ystod yr hinsawdd economaidd heriol. Yn wir, dangosodd y gwaith ymchwil fod rhai sectorau penodol, fel twristiaeth ac adeiladu - sy’n rhan allweddol o economi Gwynedd - yn ei chael arbennig o anodd i sicrhau benthyciadau.

Ychwanegodd y Cynghorydd Dewi Lewis, sy’n arwain ar yr Economi a Chymuned ar Gyngor Gwynedd:

“Mae’r hinsawdd economaidd yn parhau yn anodd iawn ar gyfer ein cwmnïau lleol, felly mae’n hynod bwysig ein bod ni fel Cyngor yn gwneud popeth y gallwn ni i gefnogi entrepreneuriaid y sir.  Mae’r fenter uchelgeisiol yma yn dangos fod Gwynedd yn arwain y blaen i ddarparu’r cymorth a’r gefnogaeth y mae busnesau lleol ei angen.

“Yn wir, cronfa benthyciadau Gwynedd ydi’r cam diweddaraf yn ein strategaeth i rymuso sector fusnes y sir. Rydym wedi cydweithio’n agos gyda Rhwydwaith Busnes Gwynedd, ac rydym yn credu y bydd y cynllun newydd a mentrus yma yn cynnig hwb pwysig ar gyfer cwmnïau lleol.”

Yn y gorffennol, mae’r Cyngor wedi darparu cefnogaeth ariannol i fusnesau Gwynedd megis Welcome Furniture a sicrhaodd gefnogaeth ariannol gan y Cyngor yn gynnar yn 2009. Mae’r cwmni yn ad-dalu’r benthyciad yma, ac mae bellach yn cyflogi mwy na 100 o weithwyr o’u safle ffatri Cibyn yng Nghaernarfon.

“Mae llwyddiant cwmni Welcome Furniture yn dangos beth y gallwn ni ei gyflawni pan mae’r Cyngor yn cymryd camau ymarferol i gefnogi’r sector fusnes,” ychwanegodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards.

“Roeddem yn falch o allu cynorthwyo’r cwmni mewn amser caled, ac mae’n braf gweld fod y ffigyrau diweddaraf yn dangos fod y cwmni yn ffynnu.”

Bydd cronfa benthyciadau Gwynedd yn ei le erbyn dechrau blwyddyn ariannol 2011/12. Dylai busnesau sy’n awyddus dod i wybod mwy am y gronfa gysylltu gyda Gwasanaeth Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd ar 01286 679778 neu e-bostio: busnes@gwynedd.gov.ukMethu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 01/12/2010
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]