Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Cynllunio ac Amgylchedd > Cynllunio > Y broses gynllunio
 

Cyflwyno cais cynllunio

Porth Cynllunio

Mae rhai'n dewis cyflwyno eu cais cynllunio i ni yn uniongyrchol tra mae eraill yn dewis mynd drwy asiant / pensaer.

Cyn cyflwyno cais cynllunio rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn gofyn am gyngor cyn gwneud cais gan y Gwasanaeth Cynllunio. Byddwch hefyd angen sicrhau eich bod yn darllen ac yn deall y Gofynion dilysu. Os ydych yn bwriadu gwneud cais am un neu fwy o dyrbini gwynt, byddwch angen darllen y Rhestr Wirio Ceisiadau am Dyrbini Gwynt hefyd.

Am wybodaeth am ffioedd cynllunio ewch i'r dudalen ffioedd cynllunio / sut mae talu ar y wefan hon.Cyflwyno cais cynllunio ar-lein  
Rydym yn argymell cyflwyno eich cais cynllunio ar-lein drwy ddefnyddio gwefan y Porth Cynllunio. Mae'r holl wybodaeth y byddwch ei angen i gyflwyno eich cais ar gael ar y wefan:


COFIWCH! Os yw'r datblygiad o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, byddwch angen cysylltu gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri nid gyda Chyngor Gwynedd. I weld a yw'r datblygiad yn y Parc Cenedlaethol, edrychwch ar y map - Ardal Parc Cenedlaethol Eryri .Cyflwyno cais cynllunio drwy'r post
Gallwch lawrlwytho'r holl ffurflenni cynllunio drwy agor yr atodiadau yn y tabl isod. Os nad ydych yn sicr pa ffurflenni rydych angen eu cwblhau, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynllunio (manylion ar waelod y dudalen hon).

Cofiwch anfon yr wybodaeth berthnasol gyda'ch cais. Mae’r Nodiadau Arweiniad perthnasol i’r ffurflen gais yn nodi pa ddogfennau y byddwch eu hangen yn ddibynnol ar y cais. Gall y cysylltau ar ochr dde y dudalen fod o gymorth wrth i chi baratoi eich cais. 

Anfonwch y ffurflenni perthnasol wedi eu cwblhau i: 
Gwasanaeth Cynllunio, Swyddfa'r Cyngor, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd. LL53 5AA

Rhif Ffurflen (pdf) Nodiadau arweiniad (pdf)
001 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd Nodiadau
002 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd Ardal Gadwraeth Nodiadau
003 Cais gan ddeiliad tŷ am ganiatâd cynllunio am waith ar / neu ymestyn annedd a chaniatâd Adeilad Rhestredig am newidiadau, estyniad neu ddymchwel adeilad rhestredig Nodiadau
004 Cais am ganiatâd cynllunio Nodiadau
005 Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â rhai materion wedi’u cadw’n ôl Nodiadau
006 Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â’r materion i gyd wedi’u cadw’n ôl Nodiadau
007 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal Gadwraeth Nodiadau
008 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer newidiadau, ymestyn neu ddymchwel Adeilad Rhestredig Nodiadau
009 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(ion) Nodiadau
010 Cais am ganiatâd Ardal Gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth Nodiadau
011 Cais am Ganiatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer newidiadau, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Nodiadau
012 Cais am ganiatâd i arddangos hysbyseb(ion) Nodiadau
014 Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd presennol gan gynnwys y rheiny sy’n torri amod cynllunio Nodiadau
015 Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig Nodiadau
016 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – adeilad arfaethedig Nodiadau
017 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – ffordd arfaethedig Nodiadau
018 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – cloddio/gwastraff Nodiadau
019 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth – tanc pysgod arfaethedig (cawell) Nodiadau
020 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig mewn perthynas â datblygiad caniataol gan weithredwyr systemau côd telathrebu Nodiadau
021 Cais i gael gwared â gwrych Nodiadau
022 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig Nodiadau
023 Cais i gymeradwyo materion sydd wedi’u cadw’n ôl, yn dilyn caniatâd amlinellol Nodiadau
025 a 026 Cais i ddileu neu amrywio amod yn dilyn cael caniatâd cynllunio Nodiadau
027 Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi’u cadw’n ôl gan amod Nodiadau
031 Cais am waith ar goed: gwaith ar goed sydd dan Orchymyn Gwarchod Coed (GGC) a/neu hysbysiad am waith arfaethedig ar goed mewn Ardaloedd Cadwraeth (AC) Nodiadau
Cyflwyno cais cynllunio mwynau a gwastraff Yn rhan o’r ffurflen
Cais am dystysgrif o ddatblygiad amgen Yn rhan o’r ffurflen
Cais i ddiwygio neu ddileu rhwymedigaeth cynllunio Dim ar gael
Rhybudd o gais i ddiwygio neu ddileu rhwymedigaeth cynllunio Yn rhan o’r ffurflen
Tystysgrif cydymffurfiaeth â'r anghenion hysbysu Dim ar gael
Rhybudd o gyhoeddusrwydd gan yr awdurdod cynllunio lleol Yn rhan o’r ffurflen
Rhybudd o Gais Yn rhan o’r ffurflen
Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi Dim ar gaelRhagor o wybodaeth
Am ragor o wybodaeth neu i wneud cais am gopi papur o'r ffurflenni cynllunio cysylltwch â ni: 

  • Ar-lein: Ymholiad cyffredinol am gynllunio
    Y tro cyntaf y byddwch yn cysylltu â ni ar-lein bydd angen i chi greu cyfrif. Bydd eich cyfrif yn eich galluogi i anfon ymholiad i ni, cadw golwg ar yr hyn sy'n digwydd i'ch ymholiad a'n galluogi ni i anfon ymateb i chi. 
  • Ffôn: 01766 771000


Ymlaen i'r cam nesaf yn y broses gynllunio
Yn ôl i'r rhestr lawn o'r camau yn y broses gynllunio
Yn ôl i'r cam cynt yn y broses gynllunio 


Atodiadau

Ceisiadau tyrbin gwynt - rhestr wiriopdf (pdf, 145k)
 

Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 14/10/2014
 

Cysylltau Allanol

 
 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]