Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Busnes a'r Economi > Partneriaeth Economaidd Gwynedd
 

Llwyddo yng Ngwynedd

Llwyddo yng Ngwynedd
Llwyddo yng Ngwynedd

Llwyddo yng Ngwynedd yw’r enw a roddwyd ar gyfres o brosiectau a oedd yn weithredol yng Ngwynedd rhwng 2009 a 2014. Roedd y prosiectau yn rhan o Raglen y Cynllun Datblygu Gwledig i Gymru a ariennir drwy Gronfa Amethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru.

NODER FOD Y PROSIECTAU HYN BELLACH I GYD WEDI DOD I BEN ond gweler cryndeob o’r holl brosiectau isod.
 

Astudiaethau achos

  Iechyd da Nantlle

  Datblygu Cynnyrch Llyn

  Criw Creadigol yn cyfuno

  Bragu Llwyddiant ym Mhen Llyn

  Dod â Chynnyrch Lleol i Ganol Cymunedau

  Ar ras i’r brig

  Mynd gyda’r Llif

  Allwedd i farchnad newydd

  Llwybr Ffasiwn Llwyddiannus

  Gwrandewch Allan am Blinc

  Canlyn Ei Breuddwyd

  Datblygu Dyfodol eu Gymuned

   

  Cylchlythyrau electroneg

  Mae’r llyfrynnau isod yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn a buddiolwyr llwyddiannus Llwyddo yng Ngwynedd yn ogystal a gwaith ehangach Partneriaeth Economaidd Gwynedd:

   

  1. Galluogi

  Economi cefn gwlad, twristiaeth wledig a theuluoedd fferm - roedd y cynllun yn cynnig cymorth ymarferol i fusnesau newydd, busnesau bach a oedd eisoes yn bodoli ond am fentro i faes newydd, neu grwpiau cymunedol. Roedd y gefnogaeth ar gael yn cynnwys:

  • cymorth ymarferol i ddatblygu sgiliau a mentora
  • cymorth ariannol hyd at £50,000 (hyd at 50% o gyfanswm gwerth y prosiect)
  • cymorth i ddatblygu syniadau twf

  2. Pecynnu'r Profiad

  Bu'r prosiect hwn yn darparu cymorth i gymunedau lleol wella a manteisio ar amgylchedd, naws a rhinweddau arbennig eu bro er mwyn datblygu pecynnau newydd o brofiadau i ymwelwyr yn seiliedig ar yr asedau hyn.  Roedd cefnogaeth ymarferol ac ariannol (hyd at £10,000 a hyd at 80% o gyfanswm gwerth y prosiect) yn cael ei ddarparu i 15 ardal yn y sir adnabod, datblygu a marchnata'u cymuned i ymwelwyr. Gweler isod restr o'r cymunedau sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn derbyn cymorth drwy'r prosiect penodol hwn. (Noder fod y cymunedau hyn wedi cael eu dewis drwy law proses gystadleuol agored. 

  Dyffryn Ogwen, Dyffryn Nantlle, Llanwnda, Dinas Dinlle, Pwllheli, Aberdaron, Llangwnnadl, Harlech, Porthmadog, Llanfrothen, Blaenau Ffestiniog, Tywyn, Corris, Bermo, Dinas Mawddwy, Penllyn. 

   

  3. Cynhyrchion Lleol

  Roedd y prosiect hwn yn rhoi cymorth i fusnesau cynhyrchu lleol, prun ai'n fusnesau bwyd a diod neu'n gynhyrchwyr crefftau neu'n weithgynhyrchwyr i ddatblygu cynnyrch o safon ac i ddatblygu cadwyni cyflenwi i gyrraedd marchnadoedd presennol a newydd. Gwaith i gynnwys:

  • sesiynau hyfforddi
  • cymorth un i un
  • cymorth ariannol i grwpiau o gynhyrchwyr, proseswyr a chyflenwyr sydd am dreialu ffordd newydd o gyrraedd eu marchnad / marchnadoedd newydd (hyd at £20,000 a hyd at 80% o gyfanswm gwerth y prosiect)

  Fel rhan o’r prosiect hwn cynhaliwyd digwyddiad blynyddol a elwir ‘Gwobrau Blas a Dawn Gwynedd’ er mwyn hyrwyddo a llongyfarch yr unigolion a’r busnesau hynny o fewn y maes cynnyrch lleol.


   

  4. Cymunedau Cynaliadwy

  Prosiect arloesol oedd yn ceisio torri tir newydd yn datblygu iechyd economaidd a safon bywyd yng nghymunedau gwledig Gwynedd mewn ffordd gynaliadwy. Bydd y cynllun yn darparu cefnogaeth ddwys i bump o gymunedau peilot yn y sir er mwyn:

  • Cynnal awdit o'u hasedau ffisegol, naturiol a diwylliannol
  • Bwrsariaeth gwerth £3,500 (hyd at 100%) i'r 5 Cymuned i gomisiynu astudiaeth dichonoldeb
  • Cymorth i ddatblygu syniadau
  • Cymorth ariannol (uchafswm o £80,000, hyd at 80% gwerth y prosiect i bob cymuned) ar gyfer gweithredu'r syniadau

  Bwriad y cynllun yw datblygu cynlluniau i gynyddu cynaladwyedd hirdymor eu bro gan gynyddu gallu pobl leol i barhau i fyw a gweithio yn yr ardal drwy, er enghraifft; rannu asedau cymunedol, darganfod dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau, datblygu cyfleoedd gwaith lleol, ayyb. 

  Mae 5 cymuned o fewn y sir wedi bod yn rhan o'r prosiect (Penllyn, Dyffryn Ogwen, Dinas Mawddwy, Y Felinheli a Botwnnog), cafodd y cymunedau hyn eu dewis drwy law proses gystadleuol rhwng Mai a Medi 2011.

  5. Darganfod

  Dyma brosiect ar y cyd rhwng Môn a Gwynedd, a oedd yn anelu i adeiladu ar lwyddiant y prosiect Darganfod Gwynedd (2009-2011). Roedd y prosiect yn cynnwys:

  • Cyfres o ddigwyddiadau a sesiynau natur a bywyd gwyllt (bydd rhai sesiynau wedi eu teilwra ar gyfer plant dan 10 oed, pobl ifanc 16-30 oed a busnesau twristiaeth). Cynhelir y digwyddiadau hyn yn ystod 2012 a 2013.
  • Datblygu tudalennau gwefannau Darganfod Gwynedd a Darganfod Môn, yn canolbwyntio ar hyrwyddo natur a bywyd gwyllt y ddwy sir fel arf twristiaeth.

  Gweld cyfres o ffilmiau ac astudiaethau achos prosiectau Llwyddo yng Ngwynedd

   

  Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Llwyddo yng Ngwynedd cysylltwch â'r tîm: LlwyddoyngNgwynedd@gwynedd.gov.uk neu 01286 679358. 


  Roedd y cynllun yn cael ei ariannu trwy'r Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 Llywodraeth Cynulliad Cymru.


  Atodiadau

  Adroddiad Blas a Dawn 2013-14pdf (pdf, 1.02Mb)
   
   
  Astudiaethau Achospdf (pdf, 12.55Mb)
   
   
  Iechyd Da Nantllepdf (pdf, 944k)
   
   
  Dablygu Cynnyrch Llynpdf (pdf, 1.74Mb)
   
   
  Criw Creadigol yn cyfunopdf (pdf, 1.64Mb)
   
   
  Bragu Llwyddiant ym Mhen Llynpdf (pdf, 1.25Mb)
   
   
  Dod a chynnyrch Lleol i ganol cymunedaupdf (pdf, 1.33Mb)
   
   
  Ar ras ir brigpdf (pdf, 1.07Mb)
   
   
  Allwedd i farchnad newyddpdf (pdf, 1.25Mb)
   
   
  Mynd gyda'r llifpdf (pdf, 1.28Mb)
   
   
  Llwybr ffasiwn llwyddianuspdf (pdf, 1.27Mb)
   
   
  Gwrandewch allan am Blincpdf (pdf, 997k)
   
   
  Canlyn ei breuddwydpdf (pdf, 939k)
   
   
  Datblygu dyfodol ei cymunedpdf (pdf, 1.36Mb)
   

  Ewch i Adobe.com i lawrlwytho'r meddalwedd di-dal Adobe© Reader neu i gael cymorth gyda darllen ffeiliau pdf.


  Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
  Diweddarwyd: 29/07/2014
   

  Cysylltau Allanol

   
   
  *Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

  Gweler Hefyd

  Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
  Sgipio i [ brig y dudalen ]