Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Busnes a'r Economi > Partneriaeth Economaidd Gwynedd
 

Grant Llwyddo yng Ngwynedd

Llwyddo yng Ngwynedd
Llwyddo yng Ngwynedd

Gwobrau Blas a Dawn 2013-2014

Mae cyfle i chi ymgeisio neu enwebu busnes ar gyfer gwobr BLAS a DAWN 2013-2014.

Mae'r categorïau'n cynnwys:

 • Crefftwr/Arlunydd y Flwyddyn
 • Cynhyrchydd Bwyd/Diod y Flwyddyn
 • Cynnyrch Lleol Bwyta Allan y Flwyddyn
 • Ychwanegu Gwerth at Fwyd Môr y Flwyddyn
 • Siop Bysgod y Flwyddyn
 • Bwyty/Caffi Bwyd Môr y Flwyddyn

Cliciwch ar y ddolen yma https://www.surveymonkey.com/s/GS7R9N9  i enwebu.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4pm, 1 Chwefror 2014.

 

Oes gennych chi syniad am fusnes neu fenter newydd, yn unigolyn, grŵp neu grŵp cymunedol? 

Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn cymorth drwy Llwyddo yng Ngwynedd, bydd rhaid i chi fod yn byw yng Ngwynedd wledig (y Sir i gyd ag eithrio Dinas Bangor).

Mae Llwyddo yng Ngwynedd yn cael ei weithredu drwy 4 prosiect a fydd yn weithredol rhwng 2011-2014 (noder y bydd pob prosiect yn gorffen ar amseroedd gwahanol) 

Cylchlythyrau electroneg

Mae’r llyfrynnau isod yn cynnwys gwybodaeth ynglŷn a buddiolwyr llwyddiannus Llwyddo yng Ngwynedd yn ogystal a gwaith ehangach Partneriaeth Economaidd Gwynedd:

1. Galluogi

(Noder fod grantiau ar gyfer y meysydd twristiaeth wledig a economi wledig wedi cael eu clustnodi yn llawn. Mae cymorth ariannol yn parhau ar gael o fewn y potyn teuluoedd fferm, ar gyfer aelodau o deuluoedd fferm sydd eisiau arallgyfeirio o amaeth.)

Economi cefn gwlad, twristiaeth wledig a theuluoedd fferm - mae'r cynllun yn cynnig cymorth ymarferol i fusnesau newydd, busnesau bach sydd eisoes yn bodoli ond am fentro i faes newydd, neu grwpiau cymunedol. Mae'r gefnogaeth ar gael yn cynnwys:

 • cymorth ymarferol i ddatblygu sgiliau a mentora
 • cymorth ariannol hyd at £50,000 (hyd at 50% o gyfanswm gwerth y prosiect)
 • cymorth i ddatblygu syniadau twf

2. Pecynnu'r Profiad

Bydd y prosiect hwn yn darparu cymorth i gymunedau lleol wella a manteisio ar amgylchedd, naws a rhinweddau arbennig eu bro er mwyn datblygu pecynnau newydd o brofiadau i ymwelwyr yn seiliedig ar yr asedau hyn.  Bydd cefnogaeth ymarferol ac ariannol (hyd at £10,000 a hyd at 80% o gyfanswm gwerth y prosiect) yn cael ei ddarparu i 15 ardal yn y sir adnabod, datblygu a marchnata'u cymuned i ymwelwyr. Gweler isod restr o'r cymunedau sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn derbyn cymorth drwy'r prosiect penodol hwn. (Noder fod y cymunedau hyn wedi cael eu dewis drwy law proses gystadleuol agored. 

Dyffryn Ogwen, Dyffryn Nantlle, Llanwnda, Dinas Dinlle, Pwllheli, Aberdaron, Llangwnnadl, Harlech, Porthmadog, Llanfrothen, Blaenau Ffestiniog, Tywyn, Corris, Bermo, Dinas Mawddwy, Penllyn. 

 

3. Cynhyrchion Lleol

(Noder fod grantiau Cynhyrchion Lleol wedi cael eu clustnodi yn llawn erbyn hyn, disgwylir i'r prosiect gau ar 31-03-2014)

Bydd y prosiect hwn yn rhoi cymorth i fusnesau cynhyrchu lleol, prun ai'n fusnesau bwyd a diod neu'n gynhyrchwyr crefftau neu'n weithgynhyrchwyr i ddatblygu cynnyrch o safon ac i ddatblygu cadwyni cyflenwi i gyrraedd marchnadoedd presennol a newydd. Gwaith i gynnwys:

 • sesiynau hyfforddi
 • cymorth un i un
 • cymorth ariannol i grwpiau o gynhyrchwyr, proseswyr a chyflenwyr sydd am dreialu ffordd newydd o gyrraedd eu marchnad / marchnadoedd newydd (hyd at £20,000 a hyd at 80% o gyfanswm gwerth y prosiect)

4. Cymunedau Cynaliadwy

Prosiect arloesol fydd yn torri tir newydd yn datblygu iechyd economaidd a safon bywyd yng nghymunedau gwledig Gwynedd mewn ffordd gynaliadwy. Bydd y cynllun yn darparu cefnogaeth ddwys i bump o gymunedau peilot yn y sir er mwyn:

 • Cynnal awdit o'u hasedau ffisegol, naturiol a diwylliannol
 • Bwrsariaeth gwerth £3,500 (hyd at 100%) i'r 5 Cymuned i gomisiynu astudiaeth dichonoldeb
 • Cymorth i ddatblygu syniadau
 • Cymorth ariannol (uchafswm o £80,000, hyd at 80% gwerth y prosiect i bob cymuned) ar gyfer gweithredu'r syniadau

Bwriad y cynllun yw datblygu cynlluniau i gynyddu cynaladwyedd hirdymor eu bro gan gynyddu gallu pobl leol i barhau i fyw a gweithio yn yr ardal drwy, er enghraifft; rannu asedau cymunedol, darganfod dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau, datblygu cyfleoedd gwaith lleol, ayyb. 

Mae pedair cymuned o fewn y sir yn rhan o'r prosiect (Penllyn, Dyffryn Ogwen, Dinas Mawddwy a Botwnnog), cafodd y cymunedau hyn eu dewis drwy law proses gystadleuol rhwng Mai a Medi 2011.

5. Darganfod

Dyma brosiect ar y cyd rhwng Môn a Gwynedd, sy'n anelu i adeiladu ar lwyddiant y prosiect Darganfod Gwynedd (2009-2011). Bydd y prosiect yn cynnwys:

 • Cyfres o ddigwyddiadau a sesiynau natur a bywyd gwyllt (bydd rhai sesiynau wedi eu teilwra ar gyfer plant dan 10 oed, pobl ifanc 16-30 oed a busnesau twristiaeth). Cynhelir y digwyddiadau hyn yn ystod 2012 a 2013.
 • Datblygu tudalennau gwefannau Darganfod Gwynedd a Darganfod Môn, yn canolbwyntio ar hyrwyddo natur a bywyd gwyllt y ddwy sir fel arf twristiaeth.

Gweld cyfres o ffilmiau ac astudiaethau achos prosiectau Llwyddo yng Ngwynedd

 

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Llwyddo yng Ngwynedd cysylltwch â'r tîm: LlwyddoyngNgwynedd@gwynedd.gov.uk neu 01286 679358. 


Mae'r cynllun yn cael ei ariannu trwy'r Gynllun Datblygu Gwledig i Gymru 2007-2013 Llywodraeth Cynulliad Cymru.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 23/12/2013
 

Cysylltau Allanol

 
 
*Nid yw Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol

Gweler Hefyd

Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]