Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Cam pwysig ymlaen i wella mynediad i gefn gwlad

Gwella mynediad i gefn gwlad Gwynedd
Gwella mynediad i gefn gwlad Gwynedd

Does dim esgus rhag mynd allan a mwynhau cefn gwlad Gwynedd wedi i welliannau gwerth £132,000 gael eu cwblhau ar nifer o lwybrau troed y sir.

Mae gwelliannau sylweddol wedi eu cwblhau ar lwybrau yn Nhrawsfynydd, Llanelltyd, Blaenau Ffestiniog, Bethesda, Llangybi, Mynytho a Garnfadryn gyda chefnogaeth ariannol trwy Grant Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth y Cynulliad a’r Cyngor Cefn Gwlad.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Roberts, Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd:

“Mae’r cynlluniau hyn yn gam pwysig tuag at wella mynediad i gefn gwlad ar gyfer pawb yn yr ardal. Mae’r gwelliannau yn ei gwneud yn llawer haws i drigolion lleol ac ymwelwyr â’r ardal i allu mwynhau cefn gwlad hyfryd Gwynedd, yn ogystal â darparu cyfle arbennig i bobl allu gwneud y gorau o lwybrau a throedffyrdd Gwynedd i gadw’n iach a heini.”

Mae’r gwelliannau yn cynnwys tynnu camfeydd a rhwystrau eraill gan osod giatiau yn eu lle, a darparu gwelliannau i’r wyneb ar lwybrau poblogaidd er mwyn galluogi gwell mynediad ac i annog mwy o ddefnydd ar nifer o lwybrau’r sir. Mae aelodau Fforwm Mynediad Lleol Arfon & Dwyfor wedi cael cyfle i ymweld â thri safle ym Mynytho, Garnfadryn a Bethesda yn ddiweddar er mwyn gweld y gwelliannau drostynt eu hunain.

Dywedodd Vincent Mears o Fforwm Mynediad Arfon & Dwyfor:

“Roeddem yn falch iawn o’r cyfle i weld enghraifft o’r gwelliannau sydd wedi eu gwireddu drwy ffynhonnell arian newydd yn dilyn cyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy’r Cyngor yn Hydref 2007. Rydym yn edrych ymlaen at weld buddsoddiadau tebyg i ddarnau eraill o rwydwaith Hawliau Tramwy’r Cyngor yn y dyfodol.”

Mae’r llwybr ym Methesda yn darparu gwell cyswllt ar gyfer cerddwyr o bentref Bethesda ei hun i fynd ar lwybr beicio Lôn Las Ogwen yn ogystal â thrigolion Rhes Ffrancon, Tanysgafell a Mynydd Llandygai. Mae gwelliannau wedi eu cyflwyno i’r darn serth rhwng Pont Sarnau a Rhes Ffrancon, gyda gwelliannau i’r wyneb a chanllawiau newydd wedi eu gosod er mwyn sicrhau gwelliannau mynediad sylweddol.

Ym Mynytho, mae’r llwybr troed ar ymyl y pentref y rhoi mynediad o’r gymuned i’r Comin gyda holl gyfleon hamdden sydd ynghlwm â hynny. Mae’r llwybr yn cynnwys giât mochyn a ddatblygwyd gan y Cyngor mewn cydweithrediad gyda chrefftwyr lleol er mwyn cydnabod statws yr ardal fel Ardal o Harddwch Eithriadol.

Mae’r gwaith ar lwybr Garnfadryn wedi gwella mynediad i’r mynydd ar hyd y ffyrdd mwyaf poblogaidd ac mae’n cynnwys mwy o enghreifftiau o’r giat fochyn draddodiadol, ynghyd â nodwyr llwybrau a gwaith clirio i dywys rheini nad ydynt yn gyfarwydd â’r llwybr.  

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 11/05/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]