Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Gwaith yn bwrw ymlaen ar gynllun Cyngor Gwynedd i atal llifogydd

Mae gwaith ar gynllun gwerth £100,000 i leddfu problemau llifogydd ar ffordd yr A499 rhwng Pwllheli a Llanbedrog wedi cychwyn.

Bwriad cymal cyntaf y gwaith sy’n cael ei wneud ar ran Cyngor Gwynedd gan Alun Griffiths (Contractwyr) Cyf yw dod o hyd i ateb tymor byr i’r broblem er mwyn lleihau’r nifer o achosion o orlifo ger cyffordd Penrhos yn ystod glaw trwm sydd yn aml wedi  arwain at gau’r ffordd dros dro.

Y gobaith yw y bydd y gwelliannau sy’n cael eu cyflwyno ar hyn o bryd yn mynd i wneud y darn yma o’r A499 ym Mhenrhos yn llai tebyg o orlifo trwy godi lefel y lôn a chynyddu faint o ddŵr fydd yn gallu llifo dan y lôn. Bydd y gwaith hefyd yn newid aliniad wyneb y ffordd i grynodi dŵr sy’n sefyll arni fel bod y ffordd yn llai tebyg o gael ei chau yn ystod tywydd garw.

Dywedodd Uwch Arweinydd Portffolio Amgylchedd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Gareth Roberts:

“Rwy’n falch iawn o weld cam gyntaf y gwaith hwn wedi cychwyn - dyma’r brif ffordd i Ben Llŷn ac mae gorlifo difrifol wedi achosi problemau i drigolion lleol ac ymwelwyr i’r ardal.

“Mae Cyngor Gwynedd wedi gweithio’n agos gyda pherchnogion tir lleol, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Aelod Cynulliad lleol ar y prosiect, a hoffwn hefyd dalu teyrnged i gynghorwyr lleol a chynghorau cymuned am eu cyfraniad a’u cydweithrediad.

“Bydd y cymal nesaf yn edrych ar atebion hir dymor i’r broblem a bydd yn ystyried newid yn yr hinsawdd a’r tywydd eithafol y gallwn ddisgwyl yn y dyfodol.”

Cynhelir astudiaeth bellach - Astudiaeth Beilot Pwllheli - fel ail gymal y gwaith. Bydd yn edrych ar faterion amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol yn ogystal â datblygu opsiynau rheoli llifogydd  i sicrhau bod Pwllheli yn dref gynaliadwy ac yn gallu ymdopi â lefel y môr sy’n codi a chynnydd mewn llif dŵr croyw yn y dyfodol.

Mae disgwyl i’r gwelliannau ym Mhenrhos barhau hyd ddiwedd Mai a bydd system rheoli traffig mewn lle yn ystod y gwaith a thrwy’r rhan fwyaf o’r cyfnod. Gofynnir i ddefnyddwyr y ffordd fod yn amyneddgar yn ystod y gwaith.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 28/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]