Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Cymeradwyo Strategaeth Ad-drefnu Ysgolion Cynradd Gwynedd

Mae mwyafrif clir o Gynghorwyr Gwynedd wedi cefnogi adroddiad gan Weithgor Ad-drefnu Addysg Gynradd Gwynedd, “Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd” mewn cyfarfod llawn o’r Cyngor ar ddydd Iau, 2 Ebrill 2009.

Mae’r strategaeth - sydd wedi ei seilio ar waith manwl y gweithgor trawsbleidiol a fu’n casglu a thrafod tystiolaeth o ffynonellau amrywiol - wedi adnabod y prif resymau addysgol ac ariannol dros yr angen am yng Ngwynedd, ac mae wedi creu fframwaith er mwyn adnabod ardaloedd lle mae’r angen am newid fwyaf angenrheidiol.

Roedd y strategaeth – a gefnogwyd gan 58 o Gynghorwyr, gyda thri ymataliad a dim gwrthwynebiad – yn argymell fod y Cyngor yn mabwysiadu  matrics sgorio manwl sydd wedi’i seilio ar egwyddorion teg, tryloyw a mesuradwy. Bydd y broses ad-drefnu addysg gynradd yn cael ei chynnal ar sail dalgylchoedd ysgolion uwchradd, gyda blaenoriaeth i’r ardaloedd hynny lle mae’r angen am newid fwyaf amlwg.

Dywedodd Arweinydd Portffolio Addysg Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Liz Saville Roberts:

“Rwy’n ddiolchgar i’r gweithgor trawsbleidiol a ddatblygodd y strategaeth, sydd wedi ei chymeradwyo yn glir gan y Cyngor llawn. Gallwn bellach symud ymlaen gyda’r gwaith pwysig hwn.

“Rydym wedi gosod targedau heriol gyda gweledigaeth hirdymor o sicrhau na fydd unrhyw blentyn yng Ngwynedd yn cael eu haddysgu mewn dosbarth o fwy na 25 disgybl. Os ydym am wireddu’r nod hwn. Mae rhaid i ni wneud y defnydd gorau o’n hadnoddau a’n cyllideb. Mae’r fframwaith y mae’r Cyngor llawn wedi ei chymeradwyo yn cynnig dull teg a mesuradwy i’r Cyngor symud y broses allweddol hon yn ei blaen i’r cam nesaf.

“Fel mae’r strategaeth yn ei nodi’n glir, ein nod yw darparu addysg o’r ansawdd uchaf bosib a fydd yn rhoi’r profiadau, sgiliau a’r hyder i blant a phobl ifanc Gwynedd y maent eu hangen fel y gallant ddatblygu i fod yn unigolion dwyieithog, llwyddiannus a chyflawn.

“Rwy’n edrych ymlaen at weithio’n agos gyda chymunedau er mwyn trafod opsiynau gyda phobl leol yn y dalgylchoedd hynny lle mae’r angen am newid wedi ei adnabod i fod fwyaf amlwg yn y gobaith o allu symud ymlaen gyda chonsensws gydag unrhyw newidiadau a ystyrir yn angenrheidiol.”

Fel mae’r strategaeth yn ei nodi, y bwriad fydd gweithio gyda thri dalgylch unigol bob blwyddyn. Yn unol â’r matrics sgorio sydd wedi ei gymeradwyo, bydd trafodaethau yn cychwyn yn nalgylch ardal Tywyn yn ystod tymor haf eleni, gyda thrafodaethau i ddilyn yn ardaloedd dalgylchoedd Y Berwyn (Y Bala) a’r Gader (Dolgellau) yn ystod blwyddyn academaidd 2009/10.

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 06/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]