Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Ebrill
 

Datgelu Cynllun Gweithredu Adferiad Economaidd i Wynedd

Cynhadledd
Cynhadledd ddiweddar i drafod dyfodol yr economi yng Ngwynedd

Mae Cyngor Gwynedd wedi llunio Cynllun Gweithredu Adferiad Economaidd cynhwysfawr sy’n cynnwys 34 pwynt gweithredu er mwyn helpu a chefnogi busnesau Gwynedd i oroesi yn ystod y dirwasgiad.


Mae’r Cynllun Adferiad - y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru - wedi ei selio ar drafodaeth fanwl gyda sector fusnes y sir a chynigion wedi eu cyflwyno gan Rwydwaith Busnes Gwynedd a phartneriaid allweddol eraill. 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

“Busnesau Gwynedd ydy asgwrn cefn ein heconomi leol.  Fel Cyngor, rydym wedi ymrwymo i wneud popeth o fewn ein gallu i helpu busnesau bach ac ein gweithlu lleol i wrthsefyll y dirwasgiad ac i ddod allan yn gryfach yn y pen draw.    

“Rydym wedi gwrando ar farn ac arbenigedd cymuned fusnes Gwynedd ac wedi ymateb yn bendant i ddatblygu Cynllun Adferiad sy’n anelu i ddarparu cefnogaeth ymarferol gyda ffocws pendant.    

“Bydd Cyngor Gwynedd hefyd yn parhau i lobio Llywodraeth y Cynulliad er mwyn cyflwyno mesurau cenedlaethol pellach er mwyn lleihau’r pwysau ar fusnesau lleol.  Mae’r mesurau Cymru- gyfan yr ydym am eu gweld yn cael eu cyflwyno yn cynnwys rhyddhad pellach ar drethi busnes, gostyngiad yng nghyfraniad Yswiriant Cenedlaethol cyflogwyr, a rhoi pwysau ar fanciau i ddechrau benthyg i fusnesau.”  

Yn ogystal ag amlinellu'r Pwyntiau Gweithredu y gall Cyngor Gwynedd a’i bartneriaid eu gweithredu dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf, mae’r Cynllun Gweithredu Adferiad Economaidd hefyd yn cynnwys cynigion hir dymor er mwyn sicrhau fod cymunedau busnes Gwynedd a’r gweithlu lleol yn barod ac yn abl i ymateb yn gadarnhaol i unrhyw adferiad economaidd yn y dyfodol. 

Ychwanegodd Sian M Williams o Rwydwaith Busnes Gwynedd:

“Er gwaethaf y dirwasgiad, mae Gwynedd yn parhau yn lle gwych i wneud busnes, ac mae’r sector breifat, gyhoeddus a gwirfoddol yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn gwneud yn siwr fod hyn yn parhau.

“Mae Rhwydwaith Busnes Gwynedd wedi gweithio’n galed gyda’r Cyngor er mwyn datblygu’r cynllun gweithredu manwl hwn. Mae’r holl fesurau ymarferol y gwnaethom eu cyflwyno ar ran ein haelodau wedi eu hymgorffori, ac rydym yn edrych ymlaen yn nawr i weithio yn agos gyda’n partneriaid er mwyn gweithredu’r cynllun.”  

Dywedodd y Cynghorydd Dewi Lewis sy’n arwain ar Economi ac Adfywio ar Gyngor Gwynedd:

“Mae’r Cynllun Gweithredu Adferiad wedi ei ddatblygu mewn partneriaeth gyda chymuned busnes Gwynedd ac rydym yn hynod o ddiolchgar i Rwydwaith Busnes Gwynedd am eu mewnbwn proffesiynol.  

“Tra byddwn yn symud i weithredu ar y Cynllun hwn fel mater o frys, mae’r Cyngor eisoes yn gweithio’n galed i gefnogi busnesau Gwynedd. Mae ffioedd parcio yn yr holl feysydd parcio sy’n eiddo i’r Cyngor wedi eu rhewi ar gyfer 2009/10, rydym yn cyflymu’r broses o dalu i gwmnïau sy’n cyflenwi nwyddau a gwasanaethau i Gyngor Gwynedd, ac mae cynlluniau i wella ansawdd canol trefi Gwynedd yn cael eu blaenoriaethu.

“Bydd sicrhau cyfathrebu clir er mwyn sicrhau fod busnesau Gwynedd yn cael eu cadw yn y darlun yn elfen allweddol o’r Cynllun Gweithredu, ac mae stad Cefnogi Busnesau Gwynedd wrth law i gynnig cyngor ynglŷn â’r pecynnau cefnogaeth ddiweddaraf y gall busnesau elwa ohonynt.”

Dylai unrhyw fusnes yng Ngwynedd a fyddai’n hoffi mwy o wybodaeth am y gefnogaeth sydd ar gael gan Gyngor Gwynedd gysylltu ag Uned Cefnogi Busnes Cyngor Gwynedd ar (01286) 679778 neu e-bostio: busnes@gwynedd.gov.uk

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 06/04/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]