Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Wynebu'r her economaidd gydag Wythnos Busnes Gwynedd

Lansio Wythnos Busnes Gwynedd
Lansio Wythnos Busnes Gwynedd

Hyder yn wyneb heriau – dyna neges ganolog Wythnos Busnes Gwynedd 2009.

Bydd yr Wythnos Busnes, sydd bellach yn ei phedwaredd flwyddyn, yn cael ei chynnal rhwng 18 a 22 Mai. Bydd yn darparu calendr llawn o weithgareddau gyda phwyslais penodol ar helpu busnesau lleol i oresgyn y sefyllfa economaidd bresennol a dod trwyddi’n gryfach ac yn fwy llwyddiannus nag erioed.

Mae’r trefnwyr yn hyderus y bydd yr Wythnos, sydd hefyd yn cynnwys Cinio Gala’r Gwobrau Busnes (a gynhelir bob dwy flynedd) ar 21 Mai, yn chwarae rôl allweddol o ran dathlu llwyddiant busnes yn lleol ar adeg pan mae diffyg hyder yn gyffredinol.

Bydd yr achlysur yn tynnu sylw at y ffaith bod nifer o fusnesau yng Ngwynedd yn parhau i ffynnu, er gwaethaf amodau a rhagolygon economaidd negyddol.

Cydlynir Wythnos Busnes Gwynedd gan Gyngor Gwynedd gyda chefnogaeth gan nifer o noddwyr a phartneriaid allweddol. Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Dyfed Edwards: “Rydyn ni fel Cyngor yn hynod falch o hyrwyddo busnesau Gwynedd ar adeg mor anodd i’r gymuned fusnes yn ei chyfanrwydd.

“O ystyried y pwysau cynyddol sydd ar y sector preifat bydd yr Wythnos Busnes eleni yn chwarae rôl fwy allweddol nag erioed o ran rhoi hwb i fusnesau trwy dynnu sylw at enghreifftiau o lwyddiant lleol, a hefyd eu helpu i gryfhau yn wyneb yr heriau presennol.

Ychwanegodd: “Byddwn yn gwneud hyn trwy gyfrwng pob math o weithdai a seminarau, digwyddiadau rhwydweithio a chyfleoedd i rannu syniadau a phrofiadau. Eleni bydd Gwobrau Busnes Gwynedd a’r Cinio Gala yn dychwelyd i roi cyfle i ddathlu llwyddiant dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

“Mae rhaglen Llwyddo’n Lleol – sy’n anelu at feithrin pobl ifanc entrepreneuraidd – yn dirwyn i ben yn ei gwedd bresennol. I ddathlu hynny, rydym wedi ychwanegu digwyddiad gworbwyo arall i’r rhaglen eleni er mwyn tynnu sylw at gyflawniad pobl ifanc ledled Gwynedd gan mai nhw, wedi’r cyfan, yw dyfodol ein heconomi lleol.”

Wrth groesawu Wythnos Busnes Gwynedd 2009,  meddai Gill Richards MBE, Cyfarwyddwr cwmni recriwtio Atebion ym Mangor ac aelod o Fwrdd Rhwydwaith Busnes Gwynedd: “Does dim gwadu nad yw hwn yn gyfnod caled i unrhyw fusnes. Ryden ni’n gorfod ymdopi â heriau byd-eang sy’n cael effaith bellgyrhaeddol yn lleol.

“Yn y cyd-destun hwn, mae’n hollbwysig ein bod yn cefnogi ac yn dysgu gan ein gilydd yn ogystal â rhannu syniadau ar gyfer mynd i’r afael â ffactorau economaidd allanol. Bydd y digwyddiadau yn hynod o werthfawr er mwyn rhoi gwybdoaeth a hyder i ni fedru bwrw ati a dal i ffynnu yn yr hirdymor.

“Mae newyddion negyddol am yr economi o’n cwmpas ymhob man, ond mae’n bwysig iawn i ni gofio cymaint o fusnesau lleol sydd yn  parhau i lwyddo. Yn wir, mae’r llwyddiant hwn hyd yn oed yn fwy sylweddol o ystyried yr hinsawdd bresennol, a bydd Gwobrau Busnes Gwynedd yn gyfle gwych i ddathlu hynny ac i edrych ymlaen yn bositif tuag at y dyfodol.”

Os oes gan unrhyw fusnes neu sefydliad ddiddordeb mewn noddi neu gynnal eu digwyddiad eu hun yn ystod Wythnos Busnes Gwynedd, gellir cysylltu â 01286 685212 .

Am fwy o wybodaeth am Wythnos a Gwobrau Busnes Gwynedd ewch i: www.wythnosbusnesgwynedd.co.uk

 Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 24/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]