Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Cynllun larwm hypothermia – Cadw’n Iach a Chynnes

Larwm hypothermia
Larwm hypothermia

Mae’n ffaith drist fod o leiaf 25,000 o bobl yn marw o ganlyniad i dywydd oer yng Nghymru a Lloegr yn ystod gaeaf cyffredin - a chyda’r wasgfa ariannol yn effeithio trigolion ar draws y wlad mae’n bosib y bydd rhai yn ystyried troi’r gwres i lawr yn y tŷ i arbed ychydig o arian.

Ond mae cynllun ar y cyd sydd newydd ei lansio gan Gynghorau Gwynedd a Môn yn tanlinellu pa mor bwysig ydy hi i fod yn ymwybodol o dymheredd yn y cartref - yn enwedig felly ar gyfer trigolion hŷn a bregus yn ein cymunedau.

Fel rhan o gynllun peilot “Cadw’n Iach a Chynnes” sydd wedi ei ariannu gan Lywodraeth y Cynulliad, bydd larymau hypothermia sydd wedi eu datblygu gan gwmni arbenigol o Fangor yn helpu trigolion hŷn a bregus i fod yn ymwybodol o beryglon tywydd oer ar eu hiechyd.

Dywedodd y Cynghorydd John Wyn Williams, Uwch Arweinydd Portffolio Gofal Cyngor Gwynedd:

“Rwy’n falch ein bod fel Cyngor yn barod i beilota technoleg wir arloesol ym maes gofal er mwyn ymateb i anghenion ein trigolion hŷn a  bregus, gan sicrhau eu bod yn gallu parhau i fyw yn annibynnol yn eu cartrefi gan wybod fod cymorth wastad ar gael.

“Mae’r synwyryddion yma sydd wedi eu dylunio a’u datblygu gan gwmni T-Cubed sydd wedi eu lleoli ym Mangor yn amlygu ein bod yn awyddus i ddefnyddio cynlluniau blaengar er mwyn cynnig gwasanaeth modern o safon ar gyfer trigolion Gwynedd.”

Fel rhan o’r cynllun peilot yma, bydd larwm yn cysylltu’n uniongyrchol gyda chanolfan ymateb argyfwng Gofal Môn pan fydd tymheredd yn gostwng i lefel isel. Bwriad y cynllun yw galluogi’r unigolyn i osod eu lefel tymheredd yn y cartref ond i roi gwybod pan fo’r lefel yn gostwng i lefel allai fod yn beryglus.

Ychwanegodd Ellen ap Dafydd, Swyddog Teleofal Cyngor Gwynedd:

“Mae’r synwyryddion yma yn ymddangos yn bethau syml iawn, ond maent yn gallu gwneud gwahaniaeth sylweddol i iechyd yr unigolyn. Ein gobaith yw y byddant yn addysgu trigolion i fod yn fwy ystyriol o effaith tywydd oer ar eu hiechyd, gan olygu y bydd llai o drigolion yn dioddef o hypothermia ac afiechydon eraill fel trawiadau ar y galon, strôc a chlefydau anadlol.

“Bydd 40 o drigolion yng Ngwynedd a Môn yn treialu’r dechnoleg fwyaf modern ym maes teleofal. Bydd tymheredd yn parhau i’w osod gan yr unigolyn gan gadw eu hannibyniaeth lwyr, ond os bydd tymheredd yn gostwng i lefel beryglus, bydd canolfan ymateb Gofal Môn yn derbyn rhybudd ac yna’n rhoi gwybod i’r unigolyn, eu teulu neu ofalwr fod angen addasu’r tymheredd yn y cartref.

“Yr hyn sy’n wirioneddol bwysig am gynlluniau fel hyn yw ein bod yn gallu defnyddio technoleg er mwyn sicrhau fod y gofal sy’n cael ei ddarparu ar gyfer yr unigolyn wedi ei deilwra yn bwrpasol ar eu cyfer.”

Mae’r system larwm arbennig yma wedi ei ddylunio i fod yn hyblyg yn ei opsiynau amseru a thymheredd – gan fod modd gosod gwahanol lefelau o wres ar wahanol adegau o’r dydd yn unol ag amgylchiadau personol. Bydd y ffordd yma yn osgoi ffug alwadau yn ystod oriau, sy’n naturiol yn oerach yn y nos, wrth gynyddu sensitifrwydd yn ystod y dydd pan mae trigolion yn fwy tebygol o fod yn effro ac mewn peryg o ddioddef sgil effeithiau oerfel.

Mae’r larymau wedi eu dylunio a’u datblygu gan gwmni T-Cubed o Fangor sy’n arbenigo ym maes synwyryddion. Bydd y larymau yma yn cael eu treialu gan 40 o drigolion ar draws Gwynedd a Môn yn y lle cyntaf, ac yna bydd y cynllun yn cael ei werthuso i asesu pa mor effeithiol yw’r cyfarpar. Os yn llwyddiannus, y nod fydd ehangu’r ddarpariaeth i fwy o drigolion ledled yr ardal.

Am ragor o wybodaeth am deleofal yng Ngwynedd, neu os ydych yn awyddus i wybod os allwch chi elwa o’r cynllun, cysylltwch â Ellen ap Dafydd ar 01766 515710.Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 06/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]