Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2009 > Mawrth
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Mawrth |
 

Ad-drefnu Addysg Gynradd Gwynedd

Cyng. Liz Saville Roberts
Y Cynghorydd Liz Saville Roberts

Bydd adroddiad Gweithgor Ad-drefnu Addysg Gynradd Gwynedd, “Addysg Gynradd o’r Ansawdd Gorau i Blant Gwynedd” yn cael ei chyflwyno i Fwrdd y Cyngor ar 10 Mawrth 2009.

Mae’r Gweithgor wedi cwrdd i gasglu a thrafod tystiolaeth o ffynonellau amrywiol, wedi adnabod y prif resymau academaidd ac ariannol ynglŷn â pham fod newid yn angenrheidiol yng Ngwynedd, ac wedi creu fframwaith er mwyn adnabod ardaloedd lle mae newid yn fwyaf angenrheidiol. 

Mae’r adroddiad i Fwrdd y Cyngor yn argymell fod y Cyngor yn mabwysiadu matrics sgorio manwl yn seiliedig ar egwyddorion teg, clir a mesuradwy, a bod y broses ad-drefnu ysgolion cynradd yn cael ei gweithredu ar sail dalgylch ysgolion uwchradd, gyda blaenoriaeth yn cael ei roi i’r ardaloedd hynny lle mae’r angen i newid fwyaf amlwg.  

Dywedodd Arweinydd Portffolio Ysgolion Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Liz Saville Roberts:

“Prif weledigaeth adroddiad y Gweithgor yn yr hir dymor yw sicrhau na fydd yr un plentyn yng Ngwynedd yn cael eu haddysgu mewn dosbarth o fwy na 25 disgybl.   

“Yr unig ffordd y gallwn wireddu’r nod hwn yw drwy wneud gwell defnydd o’n adnoddau a’n cyllideb. Mae’r fframwaith y mae’r Gweithgor trawsbleidiol wedi ei argymell yn cynnig dull teg a mesuradwy i’r Cyngor allu symud y broses allweddol hon yn ei blaen i’r cam nesaf.  

“Os bydd yr adroddiad yn cael ei chymeradwyo, byddwn yna’n symud ymlaen ar unwaith gyda’r gwaith o drafod opsiynau gyda’r trigolion lleol yn y dalgylchoedd hynny ble ystyrir yr angen am newid i fod fwyaf amlwg. 

“Os bydd Bwrdd y Cyngor yn derbyn yr adroddiad, ein nod fydd trafod yr opsiynau yn lleol, yn y gobaith o allu symud ymlaen gyda chonsensws gydag unrhyw newidiadau a ystyrir yn angenrheidiol.” 

Os bydd argymhellion y Gweithgor yn cael eu cymeradwyo gan Fwrdd y Cyngor, y bwriad yw gweithio gyda thair dalgylch unigol bob blwyddyn. 

Yn ystod 2009/10, cynnigir for y Cyngor yn cychwyn drwy edrych ar ddalgylch Tywyn, ac yna symud ymlaen i ddalgylch Y Berwyn (Y Bala) ac Y Gader (Dolgellau).  Mae eisoes wedi cael ei gydnabod fod rhai ysgolion cynradd yn yr ardaloedd hyn, yn enwedig yn ardal Tywyn, wedi profi problemau sylweddol wrth geisio penodi penaethiaid.

Mae’r adroddiad yn nodi ei bod yn bosib y bydd trefn y flaenoriaeth yn newid os bydd amgylchiadau lleol yn gwaethygu, neu os oes problemau newydd yn amlygu, ac mai bwriad y fframwaith sydd wedi ei hamlinellu gan y Gweithgor ydi blaenoriaethu dalgylchoedd, ac ni fydd ysgol sy’n sgorio’n wael o reidrwydd yn gorfod cau.  Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 05/03/2009
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]