Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Newyddion > Datganiadau i'r Wasg > Datganiadau 2008 > Hydref
Prif Gategori : Newyddion
Cyfredol : Hydref |
 

Gwasanaethau Cyngor Gwynedd yn parhau i wella

Harry Thomas
Harry Thomas

Mae ffigyrau sydd wedi’u cyhoeddi heddiw (2 Hydref) yn y Bwletin Perfformiad Llywodraeth Leol blynyddol yn dangos fod perfformiad y gwasanaethau mae Cyngor Gwynedd yn eu darparu i drigolion lleol yn parhau i wella, a bod y Cyngor yn perfformio’n well na’r cyfartaledd yng Nghymru.

Mae’r bwletin yn dangos fod perfformiad Cyngor Gwynedd wedi gwella yn erbyn 60% o’r prif Ddangosyddion Perfformiad Cenedlaethol Strategol yn ystod 2007/08 o’i gymharu â 2006/07.

Yn ogystal, roedd nifer y dangosyddion strategol cenedlaethol lle'r oedd perfformiad Cyngor Gwynedd yn y chwarter uchaf o’r tabl Cymru gyfan wedi cynyddu o 21% yn 2006/07 i 31% yn 2007/08.

Yn gyffredinol, roedd perfformiad Cyngor Gwynedd wedi gwella mewn 53% o’r dangosyddion cenedlaethol strategol a chraidd o gymharu â 2006/07.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Gwynedd, y Cynghorydd Dyfed Edwards:

“Mae’r adroddiad yn cadarnhau fod Cyngor Gwynedd yn parhau i wella ei berfformiad yn y gwasanaethau pwysig yr ydym yn eu darparu i bobl leol, ac mae’n deyrnged i waith caled ac ymroddiad ein staff. 

“Er gwaethaf y sefyllfa ariannol anodd iawn sy’n wynebu’r Cyngor, ein blaenoriaeth o hyd yw sicrhau fod y tueddiadau cadarnhaol hyn yn parhau yn ystod y blynyddoedd i ddod.”

Mae rhai o’r prif ystadegau cadarnhaol i Gyngor Gwynedd yn cynnwys:

Mae rhai o’r prif ystadegau cadarnhaol i Gyngor Gwynedd yn cynnwys:

  • Gweinyddu Budd-daliadau: Ar gyfartaledd mae nifer y diwrnodau y mae Cyngor Gwynedd yn ei gymryd i brosesu ceisiadau newid mewn amgylchiadau'r isaf yng Nghymru - 5.13 diwrnod o gymharu gyda’r cyfartaledd trwy Gymru o 10.58 diwrnod
  • Absenoldeb salwch: Mae cyfartaledd y diwrnodau a gollir oherwydd (4ydd isaf yng Nghymru)
  • Tai Fforddiadwy: Mae’r nifer yr unedau tai fforddiadwy a adeiladir yng Ngwynedd fel canran o’r holl dai newydd a adeiladir yr ail uchaf yng Nghymru
  • Compostio: Mae canran gwastraff bwrdeistrefol Gwynedd a gompostir wedi cynyddu o 10.7% (2006/07) i 13.93% (2007/08). Mae Gwynedd yn perfformio’n well na chyfartaledd Cymru (11.3%).
  • Hamdden: Mae nifer yr ymweliadau i gyfleusterau chwaraeon dan do fesul 1,000 y boblogaeth yng Ngwynedd yr uchaf yng Nghymru. (12,662 fesul 1,000 poblogaeth)
  • Amddiffyn Plant: Mae gan 100% o blant Gwynedd sydd ar Gofrestr Amddiffyn Plant a Phlant Mewn Gofal weithiwr cymdeithasol dynodedig.
  • Addysg: Roedd cyfartaledd pwyntiau disgyblion Gwynedd 16 oed mewn arholiadau allanol yn 377, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 342. Mae hyn yn golygu mai Gwynedd oedd y trydydd gorau yng Nghymru.
  • Gofal: 12.07 o ddyddiau oedd y nifer cyfartalog o ddyddiau rhwng ymholiad cychwynnol a chwblhau pecyn gofal yng Ngwynedd – y perfformiad gorau trwy Gymru.
  • Archwiliadau Hylendid Bwyd: Cynyddodd y canran o archwiliadau hylendid bwyd gan Gyngor Gwynedd yn sylweddol i 94% yn 2007/08.

Ychwanegodd Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, Harry Thomas:

“Fe allwn ni i gyd fod yn falch o’r ffaith fod Gwynedd yn parhau i berfformio yn well na’r cyfartaledd o’u cymharu â chynghorau eraill yng Nghymru, yn enwedig o feddwl am y setliad ariannol heriol.

"Fodd bynnag, mae’n bwysig ein bod yn parhau i ymdrechu er mwyn darparu’r gwasanaethau gorau bosib i drigolion Gwynedd.”Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 02/10/2008
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]