Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Y Cyngor a Democratiaeth > Treth Cyngor
 

Pwy sydd ddim yn talu?

Does dim rhaid talu Treth Cyngor ar rai mathau o eiddo. Yr enw sy'n cael ei roi ar eiddo o'r math hwn yw eiddo eithriedig. Os yw eich eiddo chi yn eithriedig, bydd y bil yn dangos i ba ddosbarth o eiddo eithriedig mae'n perthyn. Dyma restr o'r gwahanol ddosbarthiadau o eithriadau ond rhaid nodi mai amlinelliad yn unig sydd yma, felly defnyddiwch y rhestr fel canllawiau yn unig, a chysylltwch â ni os am wybodaeth pellach. 

A – Eiddo heb ei ddodrefnu nad oes neb yn byw ynddo – angen gwelliannau mawr neu newidiadau i'w adeiladwaith (mae'n bosib yn bydd y gwaith hwnnw yn mynd ymlaen ar y pryd). Cyfyngir y gwaith i 12 mis hyd yn oed os nad oes gwaith wedi ei wneud i'r eiddo.(Bydd eiddo'n eithriedig am 6 mis ar ol i'r gwaith orffen, fodd bynnag ddim ond hyd at 12 mis o eithrio yn gyfangwbl.)

B - Eiddo gwag sy'n perthyn i elusen, a'r elusen oedd yr olaf i ddefnyddio'r eiddo (eithriedig am 6 mis).

C - Eiddo heb ei ddodrefnu'n llawn a heb neb yn byw ynddo (eithriedig am 6 mis).

D – Eiddo gwag sy'n gartref i rhywun sydd yn y carchar.

E – Eiddo gwag a fu'n gartref i rywun a symudodd i gartref preswyl neu ysbyty er mwyn derbyn gofal preswyl.

F – Eiddo gwag – disgwylir llythyrau gweinyddu neu brofiant ewyllys ar ei gyfer (eithriedig hyd nes bydd profiant yn cael ei roi ac am 6 mis ar ol hynny gyn belled a bod yr eiddo yn parhau yn nwylo y cynrychiolydd personol).

G – Eiddo sy'n wag oherwydd fod y gyfraith yn atal unrhyw un rhag byw ynddo.

H – Eiddo gwag y bydd gweinidog yr efengyl yn symud i fyw iddo.

I – Eiddo gwag a fu'n gartref i rywun a symudodd i annedd arall (ond nid cartref preswyl nag ysbyty) er mwyn cael gofal personol.

J – Eiddo sydd wedi ei adael yn wag gan rhywun a symudodd oddi yno i roi gofal personol I rywun arall.

K – Eiddo gwag a fu'n gartref i un neu fwy o fyfyrwyr (mae'r eiddo'n eithriedig tra bod y sawl fyddai'n talu'r treth Cyngor fel arfer dal yn fyfyriwr/fyfyrwraig).

L – Eiddo gwag sydd yn nwylo benthyciwr morgais (banc neu gymdeithas adeiladu er enghraifft).

M – Neuaddau preswyl i fyfyrwyr.

N – Eiddo gyda dim ond myfyrwyr yn byw ynddo.

O – Eiddo sy'n perthyn i'r Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn ac sy'n cael ei gadw i letya'r Lluoedd Arfog.

P – Eiddo yn mae aelodau lluoedd arfog tramor yn byw ynddo.

Q – Eiddo gwag y mae'r sawl fyddai'n talu'r dreth cyngor arno fel arfer yn ymddiriedolwr i fethdalwr

R – Safle carafan neu angorfa cwch sy'n wag.

S – Eiddo a rhai o dan 18 oed yn unig yn yw ynddo.

T – Estyniadau gwag nad yw'n bosib eu gosod ar wahân.

U – Eiddo gyda dim ond rhywun/rywrai sydd ag anableddau dysgu/anhwylder iechyd meddwl yn byw ynddo.

V – Eiddo sy'n brif breswylfa person sydd ddim yn ddinesydd Prydeinig a sydd â breintiau diplomydd, a fyddai yn gyfrifol am y dreth cyngor heblaw am yr eithriad hwn.

W – Eiddo sy'n rhan o eiddo unigol (e.e. estyniad henoed) ag sydd yn cael ei feddiannu gan berthynas sy'n byw yn y rhan arall. Ystyrir perthynas i fod yn ddibynnol os yw:

  • yn 65 mlwydd oed
  • ag anableddau dysgu / anhwylder iechyd meddwl,  neu
  • yn anabl


Methu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano? Defnyddiwch yr A-Y neu chwiliwch y wefan
Diweddarwyd: 18/03/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]