Map o'r wefan  |  Maint testun: A (arferol) | A (canolig) | A (mawr)  |  Cyferbyniad: A (arferol) | A (canolig) | A (uchel)  |  Hygyrchedd  |  Cymorth

   
CartrefCysylltu â niGwnewch o ar-leinA-Y o wasanaethauAdrannauMapiauFy NghyfrifEnglish
Rydych chi yma: Cartref > Budd-daliadau a Chyngor > Argyfwng > Cynllunio ar gyfer argyfwng
 
Cynllunio ar gyfer argyfwng

Mae Uned Cynllunio Argyfwng Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am gydgordio ymateb Gwynedd i unrhyw argyfwng sy'n effeithio ar y sir. Mae'r Cyngor yn gwneud hyn drwy baratoi cynlluniau sy'n cwrdd â'r gofynion cenedlaethol, hyfforddi staff ar gyfer delio gydag argyfyngau a pharatoi adnoddau a staff i gynorthwyo’r gwasanaethu brys yn ystod argyfwng.

Sut mae’r Cyngor yn cynllunio ac yn ymateb i argyfyngau?

O dan ofynion y Ddeddf Argyfyngau Sifil 2004, prif ddyletswyddau'r Cyngor yw: 

 • asesu risg
 • cynllunio ar gyfer argyfwng
 • cynnal ymwybyddiaeth y cyhoedd a sefydlu trefniadau i rybuddio, hysbysu a chynghori’r cyhoedd
 • cydweithredu gyda'r gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill
 • rhannu gwybodaeth gyda gwasanaethau brys ac asiantaethau eraill
 • rheoli Parhad Busnes sef sicrhau bod y Cyngor yn parhau i allu darparu gwasanaethau angenrheidiol petai digwyddiad yn amharu ar fusnes y Cyngor 
 • darparu cyngor a chymorth ar barhad busnes i’r sector fasnachol a’r sefydliadau gwirfoddol

Beth yw rôl y Cyngor?

Mae'r Cyngor yn rhoi cymorth ymarferol i'r gwasanaethau brys.  Fel rheol, bydd yn gofalu am les aelodau'r cyhoedd a effeithiwyd gan yr argyfwng, ac yn darparu cymorth technegol ac adnoddau ar safle'r argyfwng.

Bydd y Cyngor hefyd yn gweithio gyda'r asiantaethau gwirfoddol fydd yn ymateb i’r argyfwng.

Yn ystod argyfwng mawr, dylai’r Cyngor allu:

 • darparu llety dros dro, gan gynnwys cyfleusterau bwydo, gorffwys a gwasanaethau lles 
 • darparu gofynion cymdeithasol a lles ar gyfer pobl sy’n dioddef straen neu sioc
 • cynorthwyo gyda’r gwaith o ddarparu mannau dal cyrff a marwdai dros dro mewn cydweithrediad â Heddlu Gogledd Cymru a’r Crwner 
 • trefnu i ailgartrefu dros dro neu'n barhaol
 • ymdrin â, a darparu cyngor am beryglon iechyd a materion amgylcheddol 
 • cynorthwyo gyda'r gwaith o ymateb i faterion iechyd cyhoeddus
 • sicrhau diogelwch traffyrdd a materion yn ymwneud â thraffig a pheirianneg strwythurol
 • darparu unrhyw gyngor neu wasanaethau sydd fel arfer yn gyfrifoldeb dydd i ddydd y Cyngor

Y Cyngor sy’n gyfrifol am gydgordio adferiad tymor hir yr ardal sydd wedi'i heffeithio drwy ail adeiladu'r gymuned a chynorthwyo’r trigolion sydd wedi eu heffeithio. 

Bydd y Cyngor hefyd yn ceisio cynnal gwasanaethau hanfodol yn ystod argyfwng, ac yn ymdrechu i adfer cymunedau cyn gynted ag y bo modd.
Cofrestr Risg Gymunedol Gogledd Cymru

Mae Fforwm Cydnerthedd Gogledd Cymru wedi cynnal asesiad risg i ystyried tebygolrwydd ac effaith digwyddiadau mawr a allai daro’r ardal.

Mae dau gategori o ddigwyddiadau:

 • peryglon – digwyddiadau difalais fel damweiniau cludiant, llifogydd, a damweiniau diwydiannol
 • bygythiadau – digwyddiadau a gynlluniwyd, fel ymosodiadau â ffrwydron, bygythiadau cemegol a niwclear , ac ymosodiadau electronig.

Mae’r Gofrestr Risg yn cynnwys crynodeb o’r risgiau rydym yn eu hasesu yng ngogledd Cymru ar hyn o bryd. Efallai na fydd y pethau hyn yn digwydd, neu y byddant yn digwydd ar raddfa lai, ond ystyriwyd yr holl bosibiliadau wrth gynnal yr asesiad. Am resymau diogelwch, ni fedrwn roi gwybodaeth fanwl.

 

Am ragor o wybodaeth yn ystod oriau swyddfa, Llun - Gwener 09:00 - 17:00, cysylltwch ag Uned Cynllunio Argyfwng Cyngor Gwynedd:  

Rhif ffôn:  01286 679 382 neu 01286 679 383

E-bost:  argyfwng@gwynedd.gov.uk

Cyfeiriad:  Uned Cynllunio Argyfwng
                Swyddfa'r Cyngor
                Cyngor Gwynedd
                Caernarfon
                Gwynedd
                LL55 1SH

 

Mewn argyfwng y tu allan i oriau swyddfa: ffoniwch 01766 771000


Sylwadau am y dudalen hon - Planning for an emergency

Math o sylw:Os oes gennych chi ymholiad neu sylw cyffredinol am Gyngor Gwynedd neu am wasanaethau'r Cyngor defnyddiwch ein Ffurflen Ymholiadau.

Rhaid llenwi pob maes sydd wedi ei farcio â *
Diweddarwyd: 11/06/2014
 
Telerau ac Amodau|Preifatrwydd a Chwcis|© Hawlfraint Cyngor Gwynedd 2014
Sgipio i [ brig y dudalen ]